• Format ZIPX
  Specyfikacja formatu zapisu aktów prawnych w formacie XML
 • Format ZIPX
  Format stosowany powszechnie od 2009 roku we całej administracji publicznej
 • Format ZIPX
  Dostosowany do przechowywania dowolnie złożonej struktury aktu prawnego
 • Format ZIPX
  Sprawdzony i stosowany w dziesiątkach tysięcy aktów każdego roku
 • Format ZIPX
  Uwzględniający specyfikę różnorodnych dokumentów urzędowych

Format ZIPX

Jest to plikowy format zapisu dokumentów elektronicznych zawierających akty prawne. Pliki zapisane w tym formacie są obsługiwane przez Edytor Aktów Prawnych XML, EAP Legislator firmy ABC PRO Sp. z o.o. Plik ZIPX jest zapisywany jako archiwum ZIP z określoną strukturą plików i katalogów. W podstawowym zakresie spełnia wymogi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać akty prawne ogłaszane w dziennikach urzędowych, w szczególności zapisy §2 z załącznika nr 2.

§ 2. 1. W przypadku gdy akt podlegający ogłoszeniu obejmuje więcej niż jeden plik, dopuszcza się przekazanie go w formie skompresowanego archiwum.

2. Akt, o którym mowa w ust. 1, spełnia następujące wymagania:

1) algorytmem pakowania jest ZIP;

2) plik zawierający treść aktu podlegającego ogłoszeniu ma nazwę „akt.xml”;

3) pliki aktu podlegającego ogłoszeniu znajdują się w katalogu głównym skompresowanego archiwum;

4) pliki znajdujące się w archiwum są podpisane zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w § 1.

3. Pliku archiwum nie podpisuje się oddzielnym podpisem elektronicznym.

4. Podpis włączony w plik aktu podlegającego ogłoszeniu obejmuje wszystkie elementy aktu podlegającego ogłoszeniu.

Plik ZIPX zawiera międzyinnymi plik XML zawierający treść aktu prawnego, załączniki plikowe w formacie PDF, pliki obrazów włączonych w treść dokumentu XML oraz metadane zawierające dane nagłówkowe, przypisy, relacje i komentarze oraz inne informacje dotyczące ustawień dokumentu. W kolejnych sekcjach omówiono szczegółowo poszczególne pliki.

Pobieranie