Metadane

Specyfikacja metadanych pliku ZIPX.

Mark.xml

Plik XML zawierający dane metrykowe dokumentu. Szczególowy opis funkcji metadanych dokumentu w programie EAP Legislator opisano w dokumentacji na stronie 15 w rozdziale 'TWORZENIE NOWEGO DOKUMENTU'.

Przykładowy plik Mark.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Mark Id="0CAB7B60-7FAB-4829-84EF-CCC3BAA99F30" ModifiedDate="2015-09-14T16:03:48.2999916+02:00" xmlns="http://zipx.org.pl/mark.xsd">
 <BawLegalActGuid></BawLegalActGuid>
 <BawLegalActId></BawLegalActId>
 <Binding>
  <From>2015-01-19T09:12:00</From>
  <Retrospective>0001-01-01T00:00:00</Retrospective>
  <Rule>14</Rule>
  <To>0001-01-01T00:00:00</To>
 </Binding>
 <Category>
  <DisplayName></DisplayName>
  <Name></Name>
 </Category>
 <Concerned>
  <Address></Address>
  <Who></Who>
 </Concerned>
 <ConsolidationMark>
  <CurrentDate>0001-01-01T00:00:00</CurrentDate>
  <Date>0001-01-01T00:00:00</Date>
  <LegislativeBodyFootnotes />
  <Title></Title>
  <TitleFootnotes />
  <Type>ustawa</Type>
  <Visible>false</Visible>
 </ConsolidationMark>
 <DocDate>2015-09-14T13:56:20.4510938+02:00</DocDate>
 <DocType>LegalAct</DocType>
 <FullTitle>
  <CurrentDate>2015-09-14T16:48:00</CurrentDate>
  <Date>2015-09-14T00:00:00</Date>
  <LegislativeBodies>
   <Item>
    <Genetive>Rady Miasta Szczecin</Genetive>
    <Nominative>Rada Miasta Szczecin</Nominative>
   </Item>
  </LegislativeBodies>
  <LegislativeBodyFootnotes>
   <Item Id="13F045E8-AF36-4191-8307-40A7CEE867ED">
    <Number>1</Number>
   </Item>
  </LegislativeBodyFootnotes>
  <Numbers>
   <Item>
    <Number>XXX\12\2015</Number>
    <Type>Default</Type>
   </Item>
  </Numbers>
  <Title>w sprawie uchwalenia budżetu</Title>
  <TitleFootnotes />
  <Type>uchwala</Type>
  <Visible>true</Visible>
 </FullTitle>
 <GlobalStatus>Reference</GlobalStatus>
 <IsFrozen>false</IsFrozen>
 <IsSigned>false</IsSigned>
 <IsSignedPartial>false</IsSignedPartial>
 <Journal>
  <Date>2015-01-05T09:12:00</Date>
  <FullName>Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego</FullName>
  <HasValue>true</HasValue>
  <Number>1</Number>
  <Position>1</Position>
  <ShortName></ShortName>
  <Url>http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&amp;poz=1</Url>
  <Year>2015</Year>
 </Journal>
 <LocalLaw>true</LocalLaw>
 <Location></Location>
 <Modifications>
  <Item>
   <IsFirst>true</IsFirst>
   <When>2015-09-14T13:56:20.4510938+02:00</When>
   <Who>krzys</Who>
  </Item>
  <Item>
   <IsFirst>false</IsFirst>
   <When>2015-09-14T13:59:29.6475651+02:00</When>
   <Who>krzys</Who>
  </Item>
  <Item>
   <IsFirst>false</IsFirst>
   <When>2015-09-14T13:59:37.0570372+02:00</When>
   <Who>krzys</Who>
  </Item>
  <Item>
   <IsFirst>false</IsFirst>
   <When>2015-09-14T14:30:14.9638568+02:00</When>
   <Who>krzys</Who>
  </Item>
  <Item>
   <IsFirst>false</IsFirst>
   <When>2015-09-14T14:32:31.6407376+02:00</When>
   <Who>krzys</Who>
  </Item>
  <Item>
   <IsFirst>false</IsFirst>
   <When>2015-09-14T14:32:41.1413393+02:00</When>
   <Who>krzys</Who>
  </Item>
  <Item>
   <IsFirst>false</IsFirst>
   <When>2015-09-14T16:10:58.1802861+02:00</When>
   <Who>krzys</Who>
  </Item>
  <Item>
   <IsFirst>false</IsFirst>
   <When>2015-09-14T16:48:51.6563154+02:00</When>
   <Who>krzys</Who>
  </Item>
 </Modifications>
 <MustByPublishedInJournal>true</MustByPublishedInJournal>
 <Source>BAW</Source>
 <Status>Project</Status> 
 <WordDirectory></WordDirectory>
</Mark>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • BawLegalActGuid - Identyfikator GUID z systemu Baza Aktów Własnych.
 • BawLegalActId - Identyfikator z Bazy Aktów Własnych
 • Binding - Daty obowiązywania aktu:
  • From - Data wejścia w życie
  • Retrospective - Moc wsteczna obowiązywania (z mocą obowiązującą od)
  • Rule - Liczba dni od daty ogłoszenia, kiedy akt wchodzi w życie (reguła wejścia w życie)
  • To - Data utraty mocy
 • Category - (Nieużywane) Nazwa typu dokumentu:
  • DisplayName - Nazwa wyświetlana typu aktu.
  • Name - Nazwa typu użwana w pliku XML.
 • Concerned - Nazwa organu, którego dotyczy ta regulacja:
  • Who - Nazwa organu, którego dotyczy ta regulacja.
  • Address - Adres organu, którego dotyczy ta regulacja.
 • ConsolidationMark - Dane nagłówkowe tekstu jednolitego:
  • CurrentDate - Data obwieszczenia
  • Date - Data aktu
  • LegislativeBodyFootnotes - Przypisy umieszczone przy nazwie organu wydającego
  • Title - Tytuł aktu
  • TitleFootnotes - Przypisy umieszczone przy tytule aktu
  • Type - Rodzaj dokumentu
  • Visible - Czy dane nagłówkowe (metryka) mają być wyświetlane
 • DocDate - Data dokumentu
 • DocType - Typ dokumentu, domyślnie LegalAct
 • FullTitle - Tytuł dokumentu:
  • CurrentDate - Data dokumentu
  • Date - Data dokumentu
  • LegislativeBodies - Lista organów wydających:
   • Genetive - Nazwa w dopełniaczu
   • Nominative - Nazwa w mianowniku
  • LegislativeBodyFootnotes - Lista przypisów występujących przy nazwie organu wydającego:
   • Atrybut Id wskazuje na przypis umieszczony w pliku footnotes.xml
   • Number - Numer przypisu
  • Numbers - lista numerów dokumentu:
   • Number - Numer dokumentu
   • Type - Typ numeru. Pierwszy numer zawiera wartość Default
  • Title - Przedmiot regulacji
  • TitleFootnotes - Lista przypisów występujących przy przedmiocie regulacji:
   • Atrybut Id wskazuje na przypis umieszczony w pliku footnotes.xml
   • Number - Numer przypisu
  • Type - Rodzaj dokumentu
  • Visible - Czy dane nagłówkowe (metryka) mają być wyświetlane
 • GlobalStatus - (Nieużwane) Przyjmuje jedną z wartości: Reference, Recommended, Withdrawn, None.
 • IsFrozen - Czy dokument jest zablokowany.
 • IsSigned - Czy dokument jest podpisany.
 • IsSignedPartial - Czy dokument jest częściowo podpisany. Wartość true występuje jeżeli dokument jest podpisany z pominięciem daty i numeru dokumentu.
 • Journal - Dane dotyczące publikacji w Dzienniku Urzędowym:
  • Date - Data ogłoszenia.
  • FullName - Pełna nazwa Dziennika Urzędowego.
  • HasValue - Czy numer i pozycja została ustawiona.
  • Numer - Numer dziennika dla publikacji przed 2013 rokiem.
  • Position - Pozycja w Dzienniku Urzędowym.
  • ShortName - Skrócona nazwa Dziennika Urzędowego.
  • Url - Adres do strony, pod którą udostepniono ogłoszony akt prawny.
  • Year - Rocznik.
 • LocalLaw - Wskazuje czy akt należy do kategorii aktów prawa miejscowego.
 • Location - Miejscowość - informacja używana w rozstrzygnięciach nadzorczych.
 • Modifications - Lista kolejnych zapisu dokumentu:
  • IsFirst - Utworzenie dokumentu.
  • When - Data zapisu.
  • Who - Nazwa użytkownika systemu Windows, który dokonał zapisu.
 • MustByPublishedInJournal - Czy podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.
 • Source - Źródło dokumentu.
 • Status - Status dokumentu, domyślnie Project.
 • WordDirectory - Katalog, który jest używany przez Legislator Magic do rozpakowania pliku edycji DOCX.

Formatting.xml

Plik XML zawierający ustawienia formatowania dokumentu. Szczególowy opis funkcji formatowania dokumentu w programie EAP Legislator opisano w dokumentacji na stronie 45 w rozdziale 'Opis poszczególnych opcji formatowania'.

Przykładowy plik Formatting.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DocumentOptionsData Name="Domyślny">
  <LegalActFormatting>
  <Alignment>4</Alignment>
  <FontFamily>Times New Roman</FontFamily>
  <FontSize>11</FontSize>
  <UseWord2007ToCreatePdfFile>False</UseWord2007ToCreatePdfFile>
  <AutoScaleImages>True</AutoScaleImages>
  <NlAsNewParagraph>False</NlAsNewParagraph>
  <EmptyDateAndNumberInProjectStatus>True</EmptyDateAndNumberInProjectStatus>
  </LegalActFormatting>
  <ProjectNote>
  <Visible>True</Visible>
  <HeaderVisible>True</HeaderVisible>
  <HeaderText>Projekt</HeaderText>
  <DetailedText></DetailedText>
  <FontFamily>Times New Roman</FontFamily>
  <FontSize>10</FontSize>
  <HeaderIsUnderlined>True</HeaderIsUnderlined>
  <HeaderInItalics>True</HeaderInItalics>
  <HeaderIsBold>True</HeaderIsBold>
  <Alignment>1</Alignment>
  <LeftIndent>10</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  </ProjectNote>
  <PageSetup>
  <PaperSize>0</PaperSize>
  <Orientation>0</Orientation>
  <Columns>1</Columns>
  <ColumnSpacing>1,5</ColumnSpacing>
  <Margins>
  <Top>2,5</Top>
  <Left>2,5</Left>
  <Right>2,5</Right>
  <Bottom>2,5</Bottom>
  </Margins>
  </PageSetup>
  <Footer>
  <Visible>True</Visible>
  <IdVisible>True</IdVisible>
  <StatusVisible>True</StatusVisible>
  <PageNumberVisible>True</PageNumberVisible>
  <FontFamily>Times New Roman</FontFamily>
  <FontSize>9</FontSize>
  <PageStartingNumber>1</PageStartingNumber>
  <ShowPageTotal>False</ShowPageTotal>
  <DifferentOddAndEvenPages>False</DifferentOddAndEvenPages>
  <ShowLine>True</ShowLine>
  </Footer>
  <LegalActHeader>
  <Type>0</Type>
  <Alignment>2</Alignment>
  <LegalActType>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>True</IsCaps>
  </LegalActType>
  <Number>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>True</IsCaps>
  <ShowAlways>True</ShowAlways>
  <NumberPosition>0</NumberPosition>
  <DontShowPrefix>False</DontShowPrefix>
  </Number>
  <LegislativeBody>
  <Visible>True</Visible>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>True</IsCaps>
  <AdditionalBreakLine>False</AdditionalBreakLine>
  </LegislativeBody>
  <Date>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <ShowAlways>True</ShowAlways>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>14</SpaceAfter>
  <WithoutYearShortcut>False</WithoutYearShortcut>
  <WithoutYearWhenDateIsEmpty>False</WithoutYearWhenDateIsEmpty>
  </Date>
  <EmptySpace>0</EmptySpace>
  <EmptySpaceCount>20</EmptySpaceCount>
  <CityName>Warszawa</CityName>
  <ShowEmblem>True</ShowEmblem>
  <Stamp>
  <Visible>False</Visible>
  <ShowEmblem>True</ShowEmblem>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>0</SpaceAfter>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <FontFamily>Times New Roman</FontFamily>
  <FontSize>11</FontSize>
  <Text>RZECZPOSPOLITA POLSKA|MINISTER|SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI</Text>
  </Stamp>
  <ShowJournalHeader>False</ShowJournalHeader>
  </LegalActHeader>
  <Title>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Alignment>4</Alignment>
  <IsInNewLine>True</IsInNewLine>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>24</SpaceAfter>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  </Title>
  <Preambula>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0,4</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Preambula>
  <PodstawaPrawna>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0,4</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </PodstawaPrawna>
  <Tiret>
  <NrPosition>1</NrPosition>
  <NrPrefix></NrPrefix>
  <NrPostfix>[]</NrPostfix>
  <NrIsBold>False</NrIsBold>
  <CustomNumber></CustomNumber>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0,4</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>-0,2</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>True</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Tiret>
  <Punkt>
  <NrPosition>1</NrPosition>
  <NrPrefix></NrPrefix>
  <NrPostfix>)[]</NrPostfix>
  <NrIsBold>False</NrIsBold>
  <CustomNumber></CustomNumber>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0,6</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>False</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>-0,4</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Punkt>
  <Litera>
  <NrPosition>1</NrPosition>
  <NrPrefix></NrPrefix>
  <NrPostfix>)[]</NrPostfix>
  <NrIsBold>False</NrIsBold>
  <CustomNumber></CustomNumber>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0,4</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>-0,4</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>True</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Litera>
  <WielkaLitera>
  <NrPosition>1</NrPosition>
  <NrPrefix></NrPrefix>
  <NrPostfix>.[]</NrPostfix>
  <NrIsBold>True</NrIsBold>
  <CustomNumber></CustomNumber>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0,5</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>-0,5</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>True</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </WielkaLitera>
  <CyfraRzymska>
  <NrPosition>1</NrPosition>
  <NrPrefix></NrPrefix>
  <NrPostfix>.[]</NrPostfix>
  <NrIsBold>True</NrIsBold>
  <CustomNumber></CustomNumber>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0,4</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>-0,4</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>True</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </CyfraRzymska>
  <Srodtytul>
  <Alignment>2</Alignment>
  <LeftIndent>0</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>False</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Srodtytul>
  <Ustep>
  <NrPosition>1</NrPosition>
  <NrPrefix></NrPrefix>
  <NrPostfix>.[]</NrPostfix>
  <NrIsBold>False</NrIsBold>
  <CustomNumber></CustomNumber>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0,6</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Ustep>
  <Paragraf>
  <NrPosition>1</NrPosition>
  <NrPrefix>§[]</NrPrefix>
  <NrPostfix>.[]</NrPostfix>
  <NrIsBold>True</NrIsBold>
  <CustomNumber></CustomNumber>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0,6</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Paragraf>
  <Artykul>
  <NrPosition>1</NrPosition>
  <NrPrefix>Art.</NrPrefix>
  <NrPostfix>.[]</NrPostfix>
  <NrIsBold>True</NrIsBold>
  <CustomNumber></CustomNumber>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0,6</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Artykul>
  <Akapit>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0,5</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>False</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>True</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>True</ForceAlign>
  </Akapit>
  <Blok>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0,5</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0,4</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>True</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Blok>
  <Cytowanie>
  <DisablePostfixLogic>False</DisablePostfixLogic>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>1</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </Cytowanie>
  <ZnacznikNowelizacyjny>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>1</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>0</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </ZnacznikNowelizacyjny>
  <Czesc>
  <NumberOptions>
  <VisualType>1</VisualType>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>True</IsCaps>
  <Prefix>Część </Prefix>
  <Postfix>.</Postfix>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  </NumberOptions>
  <TitleOptions>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Alignment>2</Alignment>
  <IsInNewLine>True</IsInNewLine>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>0</SpaceAfter>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  </TitleOptions>
  </Czesc>
  <Oddzial>
  <NumberOptions>
  <VisualType>0</VisualType>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Prefix>Oddział </Prefix>
  <Postfix>.</Postfix>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  </NumberOptions>
  <TitleOptions>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Alignment>2</Alignment>
  <IsInNewLine>True</IsInNewLine>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>0</SpaceAfter>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  </TitleOptions>
  </Oddzial>
  <Rozdzial>
  <NumberOptions>
  <VisualType>0</VisualType>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Prefix>Rozdział </Prefix>
  <Postfix>.</Postfix>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  </NumberOptions>
  <TitleOptions>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Alignment>2</Alignment>
  <IsInNewLine>True</IsInNewLine>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>0</SpaceAfter>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  </TitleOptions>
  </Rozdzial>
  <Dzial>
  <NumberOptions>
  <VisualType>1</VisualType>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>True</IsCaps>
  <Prefix>Dział </Prefix>
  <Postfix>.</Postfix>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  </NumberOptions>
  <TitleOptions>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Alignment>2</Alignment>
  <IsInNewLine>True</IsInNewLine>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>0</SpaceAfter>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  </TitleOptions>
  </Dzial>
  <Tyt>
  <NumberOptions>
  <VisualType>1</VisualType>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>True</IsCaps>
  <Prefix>Tytuł </Prefix>
  <Postfix>.</Postfix>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  </NumberOptions>
  <TitleOptions>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Alignment>2</Alignment>
  <IsInNewLine>True</IsInNewLine>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>0</SpaceAfter>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  </TitleOptions>
  </Tyt>
  <Ksiega>
  <NumberOptions>
  <VisualType>1</VisualType>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>True</IsCaps>
  <Prefix>Księga </Prefix>
  <Postfix>.</Postfix>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  </NumberOptions>
  <TitleOptions>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <Alignment>2</Alignment>
  <IsInNewLine>True</IsInNewLine>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>0</SpaceAfter>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  </TitleOptions>
  </Ksiega>
  <Zalacznik>
  <Alignment>1</Alignment>
  <LeftIndent>8</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <StartFromNewPage>True</StartFromNewPage>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  <RestartPageNumbering>True</RestartPageNumbering>
  <MinistryAutoHeader>True</MinistryAutoHeader>
  <MinistryAutoHeaderFontSize>11</MinistryAutoHeaderFontSize>
  </Zalacznik>
  <ZalacznikBinarny>
  <DrawBinaryHeader>True</DrawBinaryHeader>
  <FontSize>0</FontSize>
  <Alignment>1</Alignment>
  <LeftIndent>8</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <StartFromNewPage>True</StartFromNewPage>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>6</SpaceAfter>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  <RestartPageNumbering>True</RestartPageNumbering>
  <MinistryAutoHeader>False</MinistryAutoHeader>
  <MinistryAutoHeaderFontSize>0</MinistryAutoHeaderFontSize>
  </ZalacznikBinarny>
  <TabelaZObramowaniem>
  <FontFamily>Times New Roman</FontFamily>
  <FontSize>9</FontSize>
  <InsertTableWithHtml>False</InsertTableWithHtml>
  </TabelaZObramowaniem>
  <TabelaBezObramowaniem>
  <FontFamily>Times New Roman</FontFamily>
  <FontSize>11</FontSize>
  <InsertTableWithHtml>False</InsertTableWithHtml>
  </TabelaBezObramowaniem>
  <Podpisy>
  <UnderTheAuthorityOf>z up.</UnderTheAuthorityOf>
  <InsteadOf>wz.</InsteadOf>
  <VisualType>0</VisualType>
  <SignatureFunctionBottom>False</SignatureFunctionBottom>
  <SignatureFunctionBold>False</SignatureFunctionBold>
  <UnderTheAuthorityOfIsBold>False</UnderTheAuthorityOfIsBold>
  <LeftIndent>1</LeftIndent>
  <RightIndent>1</RightIndent>
  <SpaceBefore>28</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>28</SpaceAfter>
  <DotCount>40</DotCount>
  <KeepWithNext>True</KeepWithNext>
  <FirstnameInitialsOnly>False</FirstnameInitialsOnly>
  <LegislativeBodyFunctionIsBold>False</LegislativeBodyFunctionIsBold>
  <InAgreementText>W porozumieniu:</InAgreementText>
  <InAgreementIsBold>False</InAgreementIsBold>
  <InAgreementIsItalic>True</InAgreementIsItalic>
  <ProofOfApprovalText>Za zgodność z oryginałem:</ProofOfApprovalText>
  <ProofOfApprovalIsBold>False</ProofOfApprovalIsBold>
  <ProofOfApprovalIsItalic>True</ProofOfApprovalIsItalic>
  <ShowLegislativeBodyFunctions>True</ShowLegislativeBodyFunctions>
  <LegislativeBodyOrientation>0</LegislativeBodyOrientation>
  <LegislativeBodyItemIsItalic>True</LegislativeBodyItemIsItalic>
  <LegislativeBodyItemIsBold>False</LegislativeBodyItemIsBold>
  <LegislativeBodyItemSpaceBefore>0</LegislativeBodyItemSpaceBefore>
  <LegislativeBodyItemSpaceAfter>0</LegislativeBodyItemSpaceAfter>
  <LegislativeBodyItemCenterAlign>False</LegislativeBodyItemCenterAlign>
  <FirstAndSurnameIsNotBold>False</FirstAndSurnameIsNotBold>
  <HideSignatures>False</HideSignatures>
  <InsteadOfUnderFunction>False</InsteadOfUnderFunction>
  </Podpisy>
  <TrescPrzypisow>
  <FontFamily>Times New Roman</FontFamily>
  <FontSize>10</FontSize>
  <FootNotesOnCurrentPage>False</FootNotesOnCurrentPage>
  <ContinuousNumbering>False</ContinuousNumbering>
  <Alignment>4</Alignment>
  <LeftIndent>0,3</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <KeepTogether>True</KeepTogether>
  <KeepWithNext>False</KeepWithNext>
  <FirstLineIndent>-0,3</FirstLineIndent>
  <LineSpacing>0</LineSpacing>
  <SpaceBefore>0</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>0</SpaceAfter>
  <IsBold>False</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LeftIndentWithPrior>False</LeftIndentWithPrior>
  <ForceAlign>False</ForceAlign>
  </TrescPrzypisow>
  <Historyczny>
  <AddColor>-16728064</AddColor>
  <ChangeColor>-16776961</ChangeColor>
  <DeleteColor>-4194304</DeleteColor>
  <IsItalic>True</IsItalic>
  <HistoricalFooterFontFamily>Times New Roman</HistoricalFooterFontFamily>
  <HistoricalFooterFontSize>9</HistoricalFooterFontSize>
  <DisableColors>False</DisableColors>
  </Historyczny>
  <Uzasadnienie>
  <LikeAttachment>False</LikeAttachment>
  <IsBold>True</IsBold>
  <IsCaps>False</IsCaps>
  <LetterSpacing>1</LetterSpacing>
  <GenerateJustificationWithMainDocument>False</GenerateJustificationWithMainDocument>
  <Alignment>2</Alignment>
  <LeftIndent>0</LeftIndent>
  <RightIndent>0</RightIndent>
  <StartFromNewPage>True</StartFromNewPage>
  <SpaceBefore>6</SpaceBefore>
  <SpaceAfter>8</SpaceAfter>
  <LineSpacing>1</LineSpacing>
  <RestartPageNumbering>True</RestartPageNumbering>
  <MinistryAutoHeader>False</MinistryAutoHeader>
  <MinistryAutoHeaderFontSize>0</MinistryAutoHeaderFontSize>
  </Uzasadnienie>
</DocumentOptionsData>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • LegalActFormatting - Ustawienia dokumentu:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • FontFamily - Nazwa czcionki.
  • FontSize - Wielkość czcionki.
  • UseWord2007ToCreatePdfFile - (Nieużywane) Uzyj Worda 2007 do wygenerowania dokumentu PDF.
  • AutoScaleImages - Automatycznie skaluj obrazy do wielkości strony.
  • NlAsNewParagraph - Zamieniaj znaki nowej linii na podział akapitu.
  • EmptyDateAndNumberInProjectStatus - Dla dokumentów ze statusem Projekt, renderuj pustą datę i numer dokumentu.
 • ProjectNote - Ustawienia notki projektu:
  • Visible - Czy pokazywać notkę projektu.
  • HeaderVisible - Widoczność nagłówka notki projektu.
  • HeaderText - Tekst nagłówka.
  • DetailedText - Notka projektu.
  • FontFamily - Nazwa czcionki.
  • FontSize - Wielkość czcionki.
  • HeaderIsUnderlined - Nagłówek podkreślony.
  • HeaderInItalics - Nagłówek kursywą.
  • HeaderIsBold - Nagłówek pogrubiony.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie z lewej.
  • RightIndent - Wcięcie z prawej.
 • PageSetup - Ustawienia strony:
  • PaperSize - Wielkość papieru 0 - A4, 1 - A3.
  • Orientation - Orientacja strony 0 - Pionowa, 1 - Pozioma.
  • Columns - Liczba kolumn.
  • ColumnSpacing - Odległość pomiędzy kolumnami w centymetrach.
  • Margins - Marginesy:
   • Top - górny,
   • Left - lewy,
   • Right - prawy,
   • Bottom - dolny.
 • Footer - Ustawienia stopki:
  • Visible - Widoczność stopki.
  • IdVisible - Widoczność identyfikatora dokumentu.
  • StatusVisible - Widoczność statusu dokumentu.
  • PageNumberVisible - Widoczność numer strony.
  • FontFamily - Nazwa czcionki.
  • FontSize - Wielkość czcionki.
  • PageStartingNumber - Rozpocznij numerowanie stron od.
  • ShowPageTotal - Pokaż liczbę stron.
  • DifferentOddAndEvenPages - Inna na stronach parzystych i nieparzystych.
  • ShowLine - pokaż linię.
 • LegalActHeader - Ustawienia danych nagłówkowych dokumentu (metryka):
  • Type - Rodzaj nagłówka.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LegalActType - Formatowanie typu dokumentu:
   • IsBold - Czy wytłuszczony.
   • IsCaps - Czy pisane kapitalikami.
  • Number - Formatowanie numeru dokumentu:
   • IsBold - Czy wytłuszczony.
   • IsCaps - Czy pisane kapitalikami.
   • ShowAlways - Zawsze pokazuje bez względu na status dokumentu.
   • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
   • DontShowPrefix - Nie renderuj prefiksu 'Nr'.
  • LegislativeBody - Formatowanie nazwy organu wydającego:
   • Visible - Widoczność organu wydającego.
   • IsBold - Czy wytłuszczony.
   • IsCaps - Czy pisane kapitalikami.
   • AdditionalBreakLine - Czy zwiększyć odstęp pomiędzy organem wydającym a typem aktu.
  • Date - Formatowanie daty dokumentu:
   • IsBold - Czy wytłuszczony.
   • IsCaps - Czy pisane kapitalikami.
   • ShowAlways - Zawsze pokazuje bez względu na status dokumentu.
   • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
   • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
   • WithoutYearShortcut - Stosuj zapis 'rok' zamiast 'r.'
   • WithoutYearWhenDateIsEmpty - Nie pokazuj roku jeżeli data jest pusta (same kropki).
  • EmptySpace - Rodzaj wypełnienia pustych wartości daty lub numer znakami: 0 - kropkami, 1 - spacjami nierozdzielającymi.
  • EmptySpaceCount - Ilość kropek lub spacji dla brakujacych danych np. daty i numeru.
  • CityName - Nazwa miejscowości - używane w widoku 'jak dla Decyzji'.
  • ShowEmblem - Dla widoku 'jak dla Decyzji' i 'jak dla Wyroku' wstaw godło Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Stamp - Ustawienia pieczęci:
   • Visible - Czy pokazywać pieczęć.
   • ShowEmblem - Czy pokazywać godło.
   • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
   • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
   • LineSpacing - Interlinia.
   • FontFamily - Nazwa czcionki.
   • FontSize - Wielkość czcionki.
   • Text - Tekst pieczęci.
  • ShowJournalHeader - Dodaje nagłówek pozycji dziennika urzędowego.
 • Title - Formatowanie tytułu (przedmiotu regulacji) dokumentu:
  • IsBold - Czy tytuł aktu jest wytłuszczony - tylko dla standardowego nagłówka.
  • IsCaps - Czy tytuł aktu jest pisany wielkimi literami - tylko dla standardowego nagłówka.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • IsInNewLine - Czy tytuł pisany jest w nowej linii.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • LineSpacing - Interlinia.
 • Preambula - Ustawienie formatowania dla preambuły:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
 • PodstawaPrawna - Ustawienie formatowania dla podstawy prawnej:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
 • Tiret - Ustawienie formatowania dla tiretu:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
  • NrPrefix - Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • NrIsBold - Czy numer elementu jest wytłuszczony.
  • CustomNumber - Niestandardowy numer.
 • Punkt - Ustawienie formatowania dla punktu:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
  • NrPrefix - Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • NrIsBold - Czy numer elementu jest wytłuszczony.
  • CustomNumber - Niestandardowy numer.
 • Litera - Ustawienie formatowania dla litery:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
  • NrPrefix - Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • NrIsBold - Czy numer elementu jest wytłuszczony.
  • CustomNumber - Niestandardowy numer.
 • WielkaLitera - Ustawienie formatowania dla wielkiej litery:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
  • NrPrefix - Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • NrIsBold - Czy numer elementu jest wytłuszczony.
  • CustomNumber - Niestandardowy numer.
 • CyfraRzymska - Ustawienie formatowania dla cyfry rzymskiej:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
  • NrPrefix - Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • NrIsBold - Czy numer elementu jest wytłuszczony.
  • CustomNumber - Niestandardowy numer.
 • Srodtytul - Ustawienie formatowania dla śródtytułu:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
 • Ustęp - Ustawienie formatowania dla ustępu:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
  • NrPrefix - Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • NrIsBold - Czy numer elementu jest wytłuszczony.
  • CustomNumber - Niestandardowy numer.
 • Paragraf - Ustawienie formatowania dla paragrafu:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
  • NrPrefix - Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • NrIsBold - Czy numer elementu jest wytłuszczony.
  • CustomNumber - Niestandardowy numer.
 • Artykuł - Ustawienie formatowania dla artykułu:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • NumberPosition - Pozycja numeru aktu - tylko dla standardowego nagłówka.
  • NrPrefix - Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • NrIsBold - Czy numer elementu jest wytłuszczony.
  • CustomNumber - Niestandardowy numer.
 • Akapit - Ustawienie formatowania dla akapitu:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
 • Blok - Ustawienie formatowania dla bloku:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
 • Cytowanie - Ustawienie formatowania dla cytowania:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
  • DisablePostfixLogic - Wyłącz automatyczne dodawanie średników, przecinków i kropek po cytowaniu.
 • ZnacznikNowelizacyjny - Ustawienie formatowania dla elementów w znaczniku nowelizacyjnym:
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • LeftIndent - Wcięcie akapitu z lewej strony.
  • RightIndent - Wcięcie akapitu z prawej strony.
  • KeepTogether - Paginacja - Zachowaj wiersze razem.
  • KeepWithNext - Paginacja - Razem z następnym.
  • FirstLineIndent - Wcięcie dla pierwszej linii.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • IsBold - Czy treść elementu jest wytłuszczona.
  • IsCaps - Czy treść elementu jest pisana wielkimi literami.
  • LeftIndentWithPrior - Ustaw lewy margines względem poprzedniego elementu.
  • ForceAlign - Wymuś justowanie akapitów.
 • Czesc - Ustawienie formatowania dla Części:
  • VisualType - Typ wizualizacji numeru jednostek systematyzacyjnych wyższego rzędu: 0 - arabskie, 1 - rzymskie.
  • IsBold - Czy numer jednostki jest wytłuszczony.
  • IsCaps - Czy numer jednostki jest pisany wielkimi literami.
  • Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • IsBold - Czy tytuł aktu jest wytłuszczony - tylko dla standardowego nagłówka.
  • IsCaps - Czy tytuł aktu jest pisany wielkimi literami - tylko dla standardowego nagłówka.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • IsInNewLine - Czy tytuł pisany jest w nowej linii.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • LineSpacing - Interlinia.
 • Oddzial - Ustawienie formatowania dla Oddziału:
  • VisualType - Typ wizualizacji numeru jednostek systematyzacyjnych wyższego rzędu: 0 - arabskie, 1 - rzymskie.
  • IsBold - Czy numer jednostki jest wytłuszczony.
  • IsCaps - Czy numer jednostki jest pisany wielkimi literami.
  • Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • IsBold - Czy tytuł aktu jest wytłuszczony - tylko dla standardowego nagłówka.
  • IsCaps - Czy tytuł aktu jest pisany wielkimi literami - tylko dla standardowego nagłówka.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • IsInNewLine - Czy tytuł pisany jest w nowej linii.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • LineSpacing - Interlinia.
 • Rozdzial - Ustawienie formatowania dla Rozdziału:
  • VisualType - Typ wizualizacji numeru jednostek systematyzacyjnych wyższego rzędu: 0 - arabskie, 1 - rzymskie.
  • IsBold - Czy numer jednostki jest wytłuszczony.
  • IsCaps - Czy numer jednostki jest pisany wielkimi literami.
  • Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • IsBold - Czy tytuł aktu jest wytłuszczony - tylko dla standardowego nagłówka.
  • IsCaps - Czy tytuł aktu jest pisany wielkimi literami - tylko dla standardowego nagłówka.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • IsInNewLine - Czy tytuł pisany jest w nowej linii.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • LineSpacing - Interlinia.
 • Dzial - Ustawienie formatowania dla Działu:
  • VisualType - Typ wizualizacji numeru jednostek systematyzacyjnych wyższego rzędu: 0 - arabskie, 1 - rzymskie.
  • IsBold - Czy numer jednostki jest wytłuszczony.
  • IsCaps - Czy numer jednostki jest pisany wielkimi literami.
  • Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • IsBold - Czy tytuł aktu jest wytłuszczony - tylko dla standardowego nagłówka.
  • IsCaps - Czy tytuł aktu jest pisany wielkimi literami - tylko dla standardowego nagłówka.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • IsInNewLine - Czy tytuł pisany jest w nowej linii.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • LineSpacing - Interlinia.
 • Tyt - Ustawienie formatowania dla Tytułu:
  • VisualType - Typ wizualizacji numeru jednostek systematyzacyjnych wyższego rzędu: 0 - arabskie, 1 - rzymskie.
  • IsBold - Czy numer jednostki jest wytłuszczony.
  • IsCaps - Czy numer jednostki jest pisany wielkimi literami.
  • Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • IsBold - Czy tytuł aktu jest wytłuszczony - tylko dla standardowego nagłówka.
  • IsCaps - Czy tytuł aktu jest pisany wielkimi literami - tylko dla standardowego nagłówka.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • IsInNewLine - Czy tytuł pisany jest w nowej linii.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • LineSpacing - Interlinia.
 • Ksiega - Ustawienie formatowania dla Księgi:
  • VisualType - Typ wizualizacji numeru jednostek systematyzacyjnych wyższego rzędu: 0 - arabskie, 1 - rzymskie.
  • IsBold - Czy numer jednostki jest wytłuszczony.
  • IsCaps - Czy numer jednostki jest pisany wielkimi literami.
  • Prefiks - Tekst znajdujący się przed numerem.
  • Postfix - Tekst znajdujący się za numerem.
  • LineSpacing - Interlinia.
  • IsBold - Czy tytuł aktu jest wytłuszczony - tylko dla standardowego nagłówka.
  • IsCaps - Czy tytuł aktu jest pisany wielkimi literami - tylko dla standardowego nagłówka.
  • Alignment - Wyrównanie tekstu.
  • IsInNewLine - Czy tytuł pisany jest w nowej linii.
  • SpaceBefore - Odstep przed w pt.
  • SpaceAfter - Odstęp po w pt.
  • LineSpacing - Interlinia.

Settings.xml

Plik XML zawierający ustawienia dokumentu.

Przykładowy plik Settings.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Settings Id="0CAB7B60-7FAB-4829-84EF-CCC3BAA99F30" ModifiedDate="2015-09-14T16:03:48.3156153+02:00" xmlns="http://zipx.org.pl/settings.xsd">
 <AllowAttachmentsParagraphs>true</AllowAttachmentsParagraphs>
 <AllowParagraphs>true</AllowParagraphs>
 <AppendSignatureListToPdf>true</AppendSignatureListToPdf>
 <CurrentCommandLineFilePath></CurrentCommandLineFilePath>
 <FontFamily>Times New Roman</FontFamily>
 <FontSize>11</FontSize>
 <GenerateSimpleXmlInAttachments>false</GenerateSimpleXmlInAttachments>
 <IsFormatted>false</IsFormatted>
 <Logic>LegalAct</Logic>
 <SpellCheckAsYouType>false</SpellCheckAsYouType>
 <TemporaryDirectory>C:\Users\krzys\AppData\Local\Temp\Legislator\185BC841-9D3A-4785-A870-829938C0C39D</TemporaryDirectory>
 <UseLegalBasisFinder>true</UseLegalBasisFinder>
 <UseSpellChecker>true</UseSpellChecker>
</Settings>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • AllowAttachmentsParagraphs - Pozwalaj na stosowanie akapitów w załącznikach.
 • AllowParagraphs - Pozwalaj na stosowanie akapitów w dokumencie głównym.
 • AppendSignatureListToPdf - Dodawaj dodatkową stronę do PDF zawierającą listę złożonych podpisów elektronicznych pod dokumentem.
 • CurrentCommandLineFilePath - Przechowuje tymczasową informację o ścieżce pliku, który ma zostać otwarty po załadowaniu strony startowej edytora. Opcja używana przez funkcje wiersza poleceń programu EAP XML Legislator.
 • FontFamily - (Nieużywane) Nazwa czcionki uzywanej w dokumencie. Zachowane w celach zgodności ze starszymi edytorami.
 • FontSize - (Nieużywane) Wielkość czcionki uzywanej w dokumencie. Zachowane w celach zgodności ze starszymi edytorami.
 • GenerateSimpleXmlInAttachments - Nie rozpoznawaj elementów XML w załacznikach. Wszystkie elementy będą rozpoznane jako akapity.
 • IsFormatted - Flaga ustawiana po zastosowaniu formatowania do dokumentu głównego.
 • Logic - wybrana logika rozpoznawania elementów.
 • SpellCheckAsYouType - Sprawdzaj pisownię w trakcie pisania.
 • TemporaryDirectory - Katalog tymczasowy w którym przechowywane są pliki robocze projektu w trakcie edycji.
 • UseLegalBasisFinder - Używaj rozpoznawania podstawy prawnej.
 • UseSpellChecker - Uzywaj sprawdzania pisownii.

External.xml

Plik XML zawierający relacje do zewnętrznych zasobów dokumentu.

Przykładowy plik External.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ExternalRelations Id="2EBBD697-63DE-4CD2-A24F-8E4C0C12988C" ModifiedDate="2015-09-15T10:17:29.9690678+02:00" xmlns="http://zipx.org.pl/external.xsd">
 <LegalBasis />
 <LegalisLegalBasis>
  <Item>
   <Articles>
    <Item>
     <Article>7</Article>
    </Item>
    <Item>
     <Article>17</Article>
    </Item>
   </Articles>
   <Creator>Dz.U.</Creator>
   <DocumentDate>1997-08-29T00:00:00</DocumentDate>
   <IsConsolidation>true</IsConsolidation>
   <LegalActType>Ustawa</LegalActType>
   <PublishNumber>Dz.U.2013.150.908</PublishNumber>
   <PublishNumberNumber>150</PublishNumberNumber>
   <PublishNumberPosition>908</PublishNumberPosition>
   <PublishNumberYear>2013</PublishNumberYear>
   <References>
    <Item>
     <DocumentDate>2013-07-12T00:00:00</DocumentDate>
     <PublishNumber>Dz.U.2013.1036</PublishNumber>
     <PublishNumberNumber></PublishNumberNumber>
     <PublishNumberPosition>1036</PublishNumberPosition>
     <PublishNumberYear>2013</PublishNumberYear>
     <ValidFrom>2013-10-07T00:00:00</ValidFrom>
    </Item>
    <Item>
     <DocumentDate>2009-11-05T00:00:00</DocumentDate>
     <PublishNumber>Dz.U.2012.855</PublishNumber>
     <PublishNumberNumber></PublishNumberNumber>
     <PublishNumberPosition>855</PublishNumberPosition>
     <PublishNumberYear>2012</PublishNumberYear>
     <ValidFrom>2012-10-27T00:00:00</ValidFrom>
    </Item>
    <Item>
     <DocumentDate>2009-11-05T00:00:00</DocumentDate>
     <PublishNumber>Dz.U.2012.855</PublishNumber>
     <PublishNumberNumber></PublishNumberNumber>
     <PublishNumberPosition>855</PublishNumberPosition>
     <PublishNumberYear>2012</PublishNumberYear>
     <ValidFrom>2013-12-05T00:00:00</ValidFrom>
    </Item>
    <Item>
     <DocumentDate>2013-04-19T00:00:00</DocumentDate>
     <PublishNumber>Dz.U.2013.613</PublishNumber>
     <PublishNumberNumber></PublishNumberNumber>
     <PublishNumberPosition>613</PublishNumberPosition>
     <PublishNumberYear>2013</PublishNumberYear>
     <ValidFrom>2013-06-12T00:00:00</ValidFrom>
    </Item>
   </References>
   <SourceNumberNumber>140</SourceNumberNumber>
   <SourceNumberPosition>938</SourceNumberPosition>
   <SourceNumberYear>1997</SourceNumberYear>
   <Title>o Narodowym Banku Polskim</Title>
   <ValidFrom>2013-08-09T00:00:00</ValidFrom>
  </Item>
 </LegalisLegalBasis>
 <Links IsAmendment="false" IsConsolidation="true">
  <Item Id="13">
   <Description>Uchwała nr 56/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucjikredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.</Description>
   <Name>Uniform</Name>
   <Type>Master</Type>
  </Item>
 </Links>
</ExternalRelations>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • LegalBasis - (Nieużywane) relacje do podstaw prawnych. Pozostawione w celach zgodności ze starszymi edytorami aktów prawnych.
 • LegalisLegalBasis - Lista podstaw prawnych (Item):
  • Articles - Lista artykułów (Item):
   • Article - Numer artykułu
  • Creator - Autor podstawy prawnej.
  • DocumentDate - Data podstawy prawnej
  • IsConsolidation - Czy jest to tekst jednolity.
  • LegalActType - Rodzaj dokumentu.
  • PublishNumber - Numer publikacyjny.
  • PublishNumberNumber - Numer dziennika ustaw.
  • PublishNumberPosition - Pozycja dziennika ustaw.
  • PublishNumberYear - Rodznik dziennika ustaw.
  • References - Lista referencji do aktów zmieniających (Item):
   • DocumentDate - Data aktu zmieniającego
   • PublishNumber - Numer publikacyjny.
   • PublishNumberNumber - Numer dziennika ustaw.
   • PublishNumberPosition - Pozycja dziennika ustaw.
   • PublishNumberYear - Rodznik dziennika ustaw.
   • ValidFrom - Data wejścia w życie.
  • SourceNumberNumber - Numer dziennika ustaw aktu źródłowego.
  • SourceNumberPosition - Pozycja dziennika ustaw aktu źródłowego.
  • SourceNumberYear - Rocznika dziennika ustaw aktu źródłowego.
  • Title - Przedmiot regulacji.
  • ValidFrom - Data wejścia w życie.
 • Links - Atrybut IsAmendment wskazuje, że istnieje relecja wskazująca, że jest to akt zmieniający. Atrybut IsConsolidation wskazuje, że istnieje releacja wskazująca, że jest to tekst jednolity. Lista odnośników do aktów w BAW (Item):
  • Atrybut Id - Identyfikator aktu w systemie BAW.
  • Description - Pełny tytuł dokumentu w BAW.
  • Name - Rodzaj relacji.
  • Type - Typ relacji: Master lub Slave.

Footnotes.xml

Plik XML zawierający treści przypisów dokumentu.

Przykładowy plik Footnotes.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Footnotes Id="2EBBD697-63DE-4CD2-A24F-8E4C0C12988C" ModifiedDate="2015-09-15T10:40:37.6143141+02:00" xmlns="http://zipx.org.pl/footnotes.xsd">
 <Item Id="c5250407-06f6-4eab-82cc-d07223f07a98" ModifiedDate="2015-09-15T10:40:37.6143141+02:00">
  <TabName>tabEdit</TabName>
  <Text>treść przypisu pierwszego</Text>
  <Type>Normal</Type>
 </Item>
 <Item Id="4e246c08-ea2d-4ba1-aaa6-e2f6f0f9f778" ModifiedDate="2015-09-15T10:40:37.6153133+02:00">
  <TabName>tabEdit</TabName>
  <Text>Przypis umieszczony przy przedmiocie regulacji.</Text>
  <Type>Title</Type>
 </Item>
 <Item Id="a667c935-d1cf-4df4-b5d4-9d1da1251049" ModifiedDate="2015-09-15T10:41:41.198475+02:00">
  <TabName>tabEdit</TabName>
  <Text>treść przypisu umieszczona przy organie wydającym.</Text>
  <Type>Title</Type>
 </Item>
 <Item Id="703d896f-023b-436e-8691-524f40166ffa" ModifiedDate="2015-09-15T10:49:34.6891692+02:00">
  <TabName>tabZalacznik1</TabName>
  <Text>przypis w załączniku.</Text>
  <Type>Normal</Type>
 </Item>
</Footnotes>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • Item - Element zawiera identyfikator używany w pliku XML do oznaczenia przypisu.
  • Atrybut Id - Identyfikator elementu przypis w pliku akt.xml.
  • TabName - nazwa zakładki na której jest umieszczony przypis. Dokument główny oznacza się jako tabEdit, dla załączników tabZalacznik{1..n}, dla przypisu w uzasadnieniu tabUzasadnienie.
  • Text - Treść przypisu.
  • Type - typ przypisu: Normal (Standardowy), Title (przy przedmiocie regulacji), LegislativeBody (przy nazwie organu wydającego).

Internal.xml

Plik XML zawierający relacje do wewnętrznych zasobów dokumentu.

Przykładowy plik Internal.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<InternalRelations Id="2EBBD697-63DE-4CD2-A24F-8E4C0C12988C" ModifiedDate="2015-09-15T10:40:37.6123135+02:00" xmlns="http://zipx.org.pl/internal.xsd">
 <Item Id="E6B9E00E-9011-4CF6-8635-D5BBE6B1A18A" ModifiedDate="2015-09-15T10:49:08.9562997+02:00">
  <AllowReplaceHeaderWhenMarkChanged>true</AllowReplaceHeaderWhenMarkChanged>
  <AmendmentNumber></AmendmentNumber>
  <BinaryAttachmentName></BinaryAttachmentName>
  <DrawBinaryAsLink>false</DrawBinaryAsLink>
  <DrawBinaryHeader>false</DrawBinaryHeader>
  <DrawBinaryTitle>false</DrawBinaryTitle>
  <FileName>AttachmentData1.dat</FileName>
  <GenerateSimpleXml>false</GenerateSimpleXml>
  <IsConsolidation>false</IsConsolidation>
  <IsFormatted>false</IsFormatted>
  <IsJustificationBinary>false</IsJustificationBinary>
  <Number>1</Number>
  <RelationType>Attachment</RelationType>
  <Title></Title>
  <Type>Master</Type>
 </Item>
 <Item Id="54DF4F4D-047C-49DE-A891-E56D817E48BA" ModifiedDate="2015-09-15T10:55:37.0566166+02:00">
  <AllowReplaceHeaderWhenMarkChanged>true</AllowReplaceHeaderWhenMarkChanged>
  <AmendmentNumber></AmendmentNumber>
  <BinaryAttachmentName></BinaryAttachmentName>
  <DrawBinaryAsLink>false</DrawBinaryAsLink>
  <DrawBinaryHeader>false</DrawBinaryHeader>
  <DrawBinaryTitle>false</DrawBinaryTitle>
  <FileName>JustificationData.dat</FileName>
  <GenerateSimpleXml>false</GenerateSimpleXml>
  <IsConsolidation>false</IsConsolidation>
  <IsFormatted>false</IsFormatted>
  <IsJustificationBinary>false</IsJustificationBinary>
  <Number></Number>
  <RelationType>Justification</RelationType>
  <Title></Title>
  <Type>Master</Type>
 </Item>
</InternalRelations>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • Item - Lista relacji:
  • AllowReplaceHeaderWhenMarkChanged - Zezwalaj na nadpisywanie nagłówka załącznika, jeżeli zostanie zmieniona treść danych nagłówkowych dokumentu.
  • AmendmentNumber - Numer załącznika w akcie zmieniającym.
  • BinaryAttachmentName - Nazwa załącznika binarnego. jeżeli pole jest puste, nazwa zostanie wygenerowana automatycznie na podstawie danych nagłówkowych dokumentu i numer załącznika.
  • DrawBinaryAsLink - Wyświetlaj załącznik binarny jako łącze do pliku w wizualizacjach PDF i HTML.
  • DrawBinaryHeader - Rysuje na pliku PDF załacznika nazwę załącznika.
  • DrawBinaryTitle - Rysuje na pliku PDF załacznika tytuł załącznika.
  • FileName - Nazwa pliku załącznika XML lub wyspy w katalogu Content lub nazwa pliku w załącznika binarnego w katalogu głównym.
  • GenerateSimpleXml - Generuj uproszczony XML załącznika. Wszystkie elementy będą rozpoznawane jako akapity.
  • IsConsolidation - Wskazuje załącznik jako dokument główny tekstu jednolitego.
  • IsFormatted - Ustawiane, jeżeli dla załącznika zastosowano formatowanie.
  • IsJustificationBinary - Wskazuje, że załacznik binarny jest uzasadnieniem do dokumentu.
  • Number - Numer załącznika.
  • RelationType - Rodzaj relacji.
  • Title - Tytuł załącznika.
  • Type - Typ relacji: Master lub Slave.

Notes.xml

Plik XML zawierający notatki do dokumentu.

Przykładowy plik Notes.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Notes Id="2EBBD697-63DE-4CD2-A24F-8E4C0C12988C" ModifiedDate="2015-09-15T13:03:32.1226721+02:00" xmlns="http://zipx.org.pl/notes.xsd">
 <Item Id="058667E4-D6B5-4D1F-A7D8-473FE0CAB54C" ModifiedDate="2015-09-15T13:03:54.4870109+02:00">
  <Author>krzysztof.radzimski</Author>
  <ComputerName>RADZIMSKIK-PC</ComputerName>
  <Date>2015-09-15T13:03:54.4880627+02:00</Date>
  <Text>notatka do całego dokumentu.</Text>
  <UserName>krzysztof.radzimski</UserName>
 </Item>
</Notes>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • Lista notatek (Item):
  • Author - Autor notatki, domyślnie nazwa zalogowanego uzytkownika systemu Windows.
  • ComputerName - Nazwa komputera.
  • Date - Data sporządzenia notatki.
  • Text - Treść notatki.
  • UserName - Nazwa zalogowanego uzytkownika systemu Windows.

Amendments.xml

Plik XML zawierający informacje niezbędne podczas tworzenia aktu zmieniającego.

Przykładowy plik Amendments.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AmendmentWorkingFolder Id="7D620779-A986-4FD5-A5E7-24BDC0FDAC4E" ModifiedDate="2015-09-15T11:06:19.5945156+02:00" IsTechnicalAmendment="false" xmlns="http://zipx.org.pl/amendments.xsd">
 <Item Id="0DF9CFD8-7D5E-4617-9742-1C39A5A7AE98" ModifiedDate="2015-09-15T11:06:19.5955157+02:00" 
AttachmentChange="false"
AttachmentId=""
AttachmentNumber=""
FileName="13.zipx"
InstitutionId="0"
IsDefault="true"
LegalActDate="2010-10-21T00:00:00"
LegalActId="13"
LegalActNumber="56/2010"
LegalActTitle="w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucjikredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski"
LegalActType="uchwala"> <LegislativeBody> <Genetive>Zarządu Narodowego Banku Polskiego</Genetive> <Nominative>Zarząd Narodowego Banku Polskiego</Nominative> </LegislativeBody> <PublicationAddress> <JournalName>MAZOWIECKI</JournalName> <JournalType>DZIENNIK_USTAW</JournalType> <Number>1</Number> <Position>1</Position> <Year>1900</Year> </PublicationAddress> </Item> </AmendmentWorkingFolder>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • Atrybut IsTechnicalAmendment - Wskazuje, czy jest to dokument techniczny nowelizacji.
 • Item - Lista aktów podlegających zmianie:
  • LegalActId - Id aktu w BAW.
  • InstitutionId - Id instytucji w BAW.
  • LegalActType - Rodzaj dokumentu.
  • LegalActNumber - Numer dokumentu.
  • LegislativeBody - Nazwa organu wydającego:
   • Nominative - Nazwa w mianowniku.
   • Genetive - Nazwa w dopełniaczu.
  • LegalActDate - Data aktu.
  • LegalActTitle - Przedmiot regulacji.
  • PublicationAddress - Adres publikacyjny:
   • JournalType - Typ dziennika.
   • JournalName - Nazwa dziennika.
   • Year - Rocznik.
   • Number - Numer.
   • Position - Pozycja.
  • FileName - Nazwa pliku w katalogu tymczasowym.
  • IsDefault - Czy jest to domyślny akt podlegający zmianie.
  • AttachmentChange - Czy zmianie podlega załącznik.
  • AttachmentNumber - Numer załacznika, który podlega zmianie.
  • AttachmentId - Id zalącznika podlegającego zmianie.
  • Item - Lista zmian (nie jest na stałe zapisywana w pliku.):
   • SourceElementId - Id elementu w XML tekstu ujednoliconego.
   • FolderId - Id aktu zmieniającego.
   • AttachmentId - Id załącznika, jeżeli zmiana występuje w załączniku.
   • AmendmentType - Rodzaj zmiany: Adding (dodanie), Change (zmiana), Repeal (uchylenie), Omission (pominięcie).
   • CitationId - Id elementu, w którym znajduje się zmieniona lub dodana treść.
   • CitationElement - XML ze zmienioną lub dodaną treścią.
   • Parent - Informacje o miejscu wystąpienia zmiany w akcie zmieniającym.

Properties.xml

Plik XML zawierający właściwości dokumentu.

Przykładowy plik Properties.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FileProperties Id="18497BE8-F1C1-47C5-BF74-DE389ED7176C" ModifiedDate="2015-09-15T11:07:23.4090052+02:00" xmlns="http://zipx.org.pl/properties.xsd">
 <Category>Akt prawny</Category>
 <ContentStatus>Wersja robocza</ContentStatus>
 <Created>2015-09-15T11:07:23.4090052+02:00</Created>
 <Creator>pawel.jankowski</Creator>
 <Description>Dokument projektu aktu prawnego</Description>
 <Modified>2015-09-15T11:07:23.4210052+02:00</Modified>
 <Modifier>pawel.jankowski</Modifier>
 <Version>2.2.0.0</Version>
</FileProperties>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • Category - Kategoria, domyślnie 'Akt prawny'.
 • ContentStatus - Status, domyślnie 'Wersja robocza'.
 • Created - Data utworzenia.
 • Creator - Autor dokumentu, nazwa użytkownika systemu Windows.
 • Description - Opis.
 • Modified - Data ostatniej modyfikacji.
 • Modifier - Nazwa użytkownika, który jako ostatni modyfikował dokument.
 • Version - Wersja programu, którym modyfikowano dokument.

Comments.xml

Plik XML zawierający treści komentarzy do poszczególnych jednostek dokumentu.

Przykładowy plik Comments.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Comments Id="2EBBD697-63DE-4CD2-A24F-8E4C0C12988C" ModifiedDate="2015-09-23T17:47:28.2170728+02:00" xmlns="http://zipx.org.pl/comments.xsd">
 <Item Id="0B673FBE-FCE5-4BDC-8528-48506257E3B8" ModifiedDate="2015-09-23T17:29:38Z">
  <Author>krzysztof.radzimski</Author>
  <DisplayName>Podstawa prawna</DisplayName>
  <Initials>KR</Initials>
  <TabName>tabEdit</TabName>
  <Text>pierwszego komentarza do podstawy prawnej.</Text>
 </Item>
 <Item Id="C44BFB2D-63DF-49AB-BCD0-0EAE605FA1A3" ModifiedDate="2015-09-23T17:30:53Z">
  <Author>krzysztof.radzimski</Author>
  <DisplayName>§1 pkt.1</DisplayName>
  <Initials>KR</Initials>
  <TabName>tabEdit</TabName>
  <Text>treść komentarza do punktu.</Text>
 </Item>
 <Item Id="854568F2-738B-40CA-AC87-D9BD27723B94" ModifiedDate="2015-09-23T17:49:11Z">
  <Author>krzysztof.radzimski</Author>
  <DisplayName>§1</DisplayName>
  <Initials>KR</Initials>
  <TabName>tabZalacznik1</TabName>
  <Text>komentarz w załączniku.</Text>
 </Item>
</Comments>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • Item - Lista komentarzy:
  • Atrybut Id - Identyfikator elementu komentuj występujący w pliku akt.xml, z którą powiązany jest komentarz.
  • Atrybut ModifiedDate - Data dodania lub modyfikacji komentarza.
  • Author - Autor, nazwa zalogowanego użytkownika systemu Windows.
  • DisplayName - Nazwa wyświetlana jednostki, z którą powiązany jest komentarz.
  • TabName - nazwa zakładki na której jest umieszczony komentarz. Dokument główny oznacza się jako tabEdit, dla załączników tabZalacznik{1..n}, dla przypisu w uzasadnieniu tabUzasadnienie.
  • Text - Treść komentarza.

Poniżej znajduje się przykładowy plik akt.xml zawierający powyższe komentarze.

Przykładowy plik akt.xml

<uchwala xmlns="http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02" uchylony="nie" status="uchwalony" widoczny="tak" id="5FB6DCD5-83D6-40E1-920C-C346F1E49338">
 <!--Legislator 2.2.0.0 33k-->
 <metryka status-aktu="uchwalony" nazwa="uchwala" numer="123" opis-typu="Uchwała" data="2015-06-08T00:00:00Z" widoczny="tak" organ-wydajacy="Rady Gminy Gródek" organ-wydajacy-m="Rada Gminy Gródek">
  <organ-wydajacy glowny="tak" w-mianowniku="Rada Gminy Gródek">Rady Gminy Gródek</organ-wydajacy>
  <tytul>w sprawie uchwalenia regulaminu parku</tytul>
 </metryka>
 <podstawa-prawna>Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. <komentuj autor="krzysztof.radzimski" inicjaly="KR" data="2015-09-23T17:29:38Z" tresc=" pierwszego komentarza do podstawy prawnej.">o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych</komentuj> (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) uchwala się, co następuje:</podstawa-prawna>
 <paragraf nr="1" symbol-wysrodkowany="nie">Park obejmuje:<punkt nr="1">tereny zielone przy ulicy <komentuj autor="krzysztof.radzimski" inicjaly="KR" data="2015-09-23T17:30:53Z" tresc=" treść komentarza do punktu.">WIśniowej</komentuj>.</punkt></paragraf>
 <zalaczniki>
  <zalacznik nr="1" naglowek="tak" rozmiar-papieru="A4">
   <do-aktu>Załącznik do Uchwały Nr 123<nl />Rady Gminy Gródek<nl />z dnia 8 czerwca 2015 r.</do-aktu>
   <paragraf nr="1" symbol-wysrodkowany="nie"> treść <komentuj autor="krzysztof.radzimski" inicjaly="KR" data="2015-09-23T17:49:11Z" tresc=" komentarz w załączniku.">paragrafu </komentuj>w załączniku </paragraf>
  </zalacznik>
  <zalacznik_bin nr="2" naglowek="nie" tytul="nie" hiperlacze="nie" nazwa="Zalacznik2.pdf" hash="zXeTPXZpzuXMaRb4QiVQIenpqmE=" typ="SHA-1">
   <tytul>tytuł załacznika binarnego</tytul>
  </zalacznik_bin>
 </zalaczniki>
 <uzasadnienie naglowek="tak" nazwa="JustificationData.dat" rozmiar-papieru="A4">
  <akapit nr="1" wyrownanie="do-lewej">Treść uzasadnienia </akapit>
 </uzasadnienie>
</uchwala>

WordFormatting.xml

Plik XML zawierający ustawienia akapitów dokumentu. Ustawienia te są używane wyłącznie w Legislator Magic. Pozostałe edytory korzystają z ustawień formatowania.

Przykładowy plik WordFormatting.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<formatowanie xmlns="http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02">
 <sekcja margines-lewy="42.55" margines-prawy="42.55" margines-gorny="56.7" margines-dolny="56.7">
  <akapit akapit_nr="1" id="4ccbe94c-c57b-4ca7-9a20-055b67161be5" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="18" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="2" id="23d64bfc-49eb-463a-a379-fa246f26ecfe" wyrownanie="wysrodkowane" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="3" id="cfc7b606-6afb-42ff-b82a-97d512571120" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="12" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="4" id="f0ea6034-b1bc-4346-97e3-4b89c947e179" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="12" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="5" id="3425dde7-4cbc-403e-b258-bc0607298bb3" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="12" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="6" id="8b64237b-99f2-4139-a446-498696f7da62" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="7" id="1d32b5c6-77d8-4954-8247-936031de3451" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="8" id="bc7faab8-0ffe-458f-a377-c7298f62023f" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="9" id="2f129013-fc29-4480-8972-8949e3c1b89f" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="10" id="b687580d-ce77-4437-a543-21339796f5f5" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="11" id="1e5756ea-30bc-49e2-b653-892236a6b310" wyrownanie="wyjustowane" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="12" id="bda54629-52db-49f4-b36d-bd1afaeb1433" wyrownanie="do-lewej" odstep-przed="6" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="8.25" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-8.25" />
  <akapit akapit_nr="13" id="353b4ce4-1271-449b-8916-11b42bfb5def" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="14" id="aba9fdfc-0192-4735-9c95-7fcddc0e8c48" wyrownanie="do-lewej" wciecie-z-lewej="8.25" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-8.25" />
  <akapit akapit_nr="15" id="f98d5894-83f6-4790-9263-b3fcc36ab061" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="16" id="98754315-0535-4078-9295-01ba37ebaeee" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="17" id="bfee7c04-ce7c-4ab4-a9cf-d2039485cc55" wyrownanie="do-lewej" odstep-przed="6" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="8.25" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-8.25" />
  <akapit akapit_nr="18" id="a164b232-7075-40fe-9792-26b17dedd513" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="6" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="8.25" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-8.25" />
  <akapit akapit_nr="19" id="72c8ee3d-dad5-4031-b401-7e16166662de" wyrownanie="do-lewej" wciecie-z-lewej="8.25" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-8.25" />
  <akapit akapit_nr="20" id="af0b033f-fc2f-40c9-b126-535b5ffafcd1" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="21" id="40546998-6a02-4100-b774-f28b1b116ac0" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.3" />
  <akapit akapit_nr="22" id="c87e407b-4e3e-4087-b5d3-dfebc07d7efe" wyrownanie="wyjustowane" wciecie-z-lewej="14.2" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.2" />
  <akapit akapit_nr="23" id="08049522-521b-4d5b-aeaa-3709a14833d6" wyrownanie="wyjustowane" wciecie-z-lewej="14.2" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="24" id="92b653a7-1663-4778-8979-df3d32a8aa0c" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="6" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="8.25" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-8.25" />
  <akapit akapit_nr="25" id="563f87ed-72d2-4b72-8dd3-c889f506eaec" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="26" id="c59df8fb-4aaa-4c5b-b815-4f907eea7c6a" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="6" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="8.25" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-8.25" />
  <akapit akapit_nr="27" id="3e6926ff-c49b-46bb-9316-303a6eea8e87" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="9" odstep-po="6" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="21.25" />
  <akapit akapit_nr="28" id="75471c5f-8114-4937-8faa-3807fd97a857" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="24" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="274.95" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="29" id="1de32b01-e2d5-4c45-8be8-74549f7b12fa" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="5" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="274.95" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="30" id="10a5a0fb-a318-4182-b459-38975dc1ae3b" wyrownanie="do-lewej" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="368.55" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="31" id="05fee1da-3fba-4bb9-a3ab-4d99e69393aa" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="32" id="91e764dd-dea3-487c-9109-051285d3e091" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="33" id="28ca9731-055b-4b13-b374-c31d3e69e7ad" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="34" id="013ad197-eab6-45a6-aa4b-591797ba6298" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="35" id="0f0d7ef9-9998-40df-aefb-d642f721e01c" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="36" id="43354700-dc04-4a95-9f16-b6fb9c9901ed" wyrownanie="wysrodkowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="37" id="cd0412b3-1870-4e35-a711-596d90f66ce6" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="14.2" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.2" />
  <akapit akapit_nr="38" id="a467531b-da5e-4035-bd50-abd63ef420ad" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="14.2" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.2" />
  <akapit akapit_nr="39" id="8cd4ac13-7d37-4390-8ebc-1c2ec6c00d80" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="40" id="8315db08-06d1-42ae-9b5c-006d593ff839" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="41" id="ee544de0-2d25-45d0-94be-b1484c29c35c" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="42" id="19dd71d8-dae7-44ed-b411-b4936df88632" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="43" id="5bc2c0dc-62c6-4914-8a24-d5180140a879" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="44" id="c593af03-9008-4fb9-9c08-4d414404f123" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="45" id="abd59dea-2e26-42be-bbab-6de026603cae" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="49.65" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.2" />
  <akapit akapit_nr="46" id="305168c7-df5d-418d-8c04-d8bb84a3849b" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="49.65" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.2" />
  <akapit akapit_nr="47" id="ab2c4e71-478b-4f8e-8ed4-17e00b30b2ab" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="49.65" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.2" />
  <akapit akapit_nr="48" id="47fd13b7-5dc5-4b42-a07e-b9aa7d4f5757" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="14.2" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.2" />
  <akapit akapit_nr="49" id="cc9f229f-253e-4e3c-9dbb-d79ef99a81d6" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="36" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-18" />
  <akapit akapit_nr="50" id="4a9b22dd-51ec-4f61-99a7-f414ce56224f" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="36" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-18" />
  <akapit akapit_nr="51" id="6831836d-42a3-4181-871a-f0c0e88b50e7" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="36" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-18" />
  <akapit akapit_nr="52" id="687f4379-7708-4a3a-8504-4466f09a8f33" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="36" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-18" />
  <akapit akapit_nr="53" id="492023e4-1654-44fd-aec1-1d16fef9aa5a" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="36" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-18" />
  <akapit akapit_nr="54" id="b05f1622-677b-481f-ac69-8746e5b39c92" wyrownanie="wyjustowane" wciecie-z-lewej="21.3" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.3" />
  <akapit akapit_nr="55" id="08e9c651-5aec-48cb-8c96-e679e83435de" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="56" id="f7a079c0-dfd9-459b-99ff-b9068435a136" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="57" id="40fbaee8-03e1-4fd3-b709-9b0ea2494e0f" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.25" />
  <akapit akapit_nr="58" id="12d4b8b3-ed1f-4bdc-aabf-1aa112fb61a3" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="14.2" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.2" />
  <akapit akapit_nr="59" id="c2eb380d-80ce-4e5d-9067-89ba38dc3b44" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="12" wciecie-z-lewej="21.3" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-21.3" />
  <akapit akapit_nr="60" id="066b9d36-1ba6-4b6f-bd71-5221d9dc55e2" wyrownanie="wyjustowane" odstep-przed="5" wciecie-z-lewej="35.45" wciecie-z-prawej="0" wciecie-pierwsza-linia="-14.15" />
  <akapit akapit_nr="61" id="e637ad95-77ad-4d86-9457-1b38c131ceca" wyrownanie="do-prawej" odstep-przed="5" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="62" id="6d09931c-81c4-434f-b9db-94ff2b9fa6fb" wyrownanie="do-prawej" odstep-przed="5" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="63" id="c791c277-abca-4f89-8941-40a15c4b48bf" wyrownanie="do-prawej" odstep-przed="5" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
  <akapit akapit_nr="64" id="26a2b3e7-6a22-42e0-b49f-c0f412d8ea46" wyrownanie="do-prawej" odstep-przed="5" odstep-po="12" wciecie-z-lewej="0" wciecie-z-prawej="0" />
 </sekcja>
</formatowanie>

Opis poszczególnych elementów pliku:

 • sekcja
  • margines-lewy - Lewy margines sekcji.
  • margines-prawy - Prawy margines sekcji.
  • margines-gorny - Górny margines sekcji.
  • margines-dolny - Dolny margines sekcji.
  • akapit
   • akapit_nr - Numer akapitu.
   • id - id akapitu.
   • wyrownanie - wyrównanie akapitu: wyśrodkowane, wyjustowane, do-lewej, do-prawej.
   • odstep-przed - Odstęp przed akapitem.
   • odstep-po - Odstęp po akapicie.
   • wciecie-z-lewej - Wcięcie z lewej strony akapitu.
   • wciecie-z-prawej - Wcięcie z prawej strony akapitu.
   • wciecie-pierwsza-linia - Wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

unit-trackingchanges.xml

Plik XML zawierający dane trybu śledzenia zmian moduł Process edytora EAP Legislator. Ze względu na początkową fazę rozwoju tej funkcjonalności, specyfikacja nie jest ostatecznie ustalona.

Typy wyliczeniowe

LegalActType - Lista typów dokumentów
  [DataContract(Name = "LegalActType ", Namespace = "http://schema.abcpro.pl/common/2012/09/18/")]
  public enum LegalActType {
    [Display(Name = "Ustawa")]
    [GenetiveName("ustawy")]
    [Description("Ustawa")]
    [Category("Ustawy")]
    [PluralName("Ustawy")]
    [Accusative("ustawę")]
    [ElementName(LegalActTypeName.USTAWA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.USTAWA)]
    [Amendment(Name = "ustawie", PluralName = "ustaw", GenitiveName = "ustawy", AblativeName = "ustawą", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "ustawa")]
    [GeoOrder(50)]
    ustawa = 0,

    [Display(Name = "Rozporządzenie")]
    [GenetiveName("rozporządzenia")]
    [Description("Rozporządzenie")]
    [Category("Rozporządzenia")]
    [PluralName("Rozporządzenia")]
    [Accusative("rozporządzenie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ROZPORZADZENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ROZPORZADZENIE)]
    [Amendment(Name = "rozporządzeniu", PluralName = "rozporządzeń", GenitiveName = "rozporządzenia", AblativeName = "rozporządzeniem", VerbName = "rozporządza", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "rozporzadzenie")]
    [GeoOrder(1)]
    [NumberRequired]
    rozporzadzenie = 1,

    [Display(Name = "Uchwała")]
    [GenetiveName("uchwały")]
    [Description("Uchwała")]
    [Category("Uchwały")]
    [PluralName("Uchwały")]
    [Accusative("uchwałę")]
    [ElementName(LegalActTypeName.UCHWALA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.UCHWALA)]
    [Amendment(Name = "uchwale", PluralName = "uchwał", GenitiveName = "uchwały", AblativeName = "uchwałą", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "uchwala")]
    [GeoOrder(2)]
    [NumberRequired]
    uchwala = 2,

    [Display(Name = "Zarządzenie")]
    [GenetiveName("zarządzenia")]
    [Description("Zarządzenie")]
    [Category("Zarządzenia")]
    [PluralName("Zarządzenia")]
    [Accusative("zarządzenie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZARZADZENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZARZADZENIE)]
    [Amendment("zarządzeniu", PluralName = "zarządzeń", GenitiveName = "zarządzenia", AblativeName = "zarządzeniem", VerbName = "zarządza", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "zarzadzenie")]
    [GeoOrder(3)]
    [NumberRequired]
    zarzadzenie = 3,

    [Display(Name = "Informacja")]
    [GenetiveName("informacji")]
    [Description("Informacja")]
    [Category("Informacji")]
    [PluralName("Informacje")]
    [Accusative("informację")]
    [ElementName(LegalActTypeName.INFORMACJA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.INFORMACJA)]
    [Amendment("informacji", PluralName = "informacji", GenitiveName = "informacji", AblativeName = "informacją", VerbName = "informuje", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "informacja")]
    [GeoOrder(10)]
    informacja = 4,

    [Display(Name = "Komunikat")]
    [GenetiveName("komunikatu")]
    [Description("Komunikat")]
    [Category("Komunikatu")]
    [PluralName("Komunikaty")]
    [Accusative("komunikat")]
    [ElementName(LegalActTypeName.KOMUNIKAT)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.KOMUNIKAT)]
    [Amendment("komunikacie", PluralName = "komunikatów", GenitiveName = "komunikatu", AblativeName = "komunikatem", VerbName = "informuje", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "komunikat")]
    [GeoOrder(15)]
    komunikat = 5,

    [Display(Name = "Decyzja")]
    [GenetiveName("decyzji")]
    [Description("Decyzja")]
    [Category("Decyzji")]
    [PluralName("Decyzje")]
    [Accusative("decyzję")]
    [ElementName(LegalActTypeName.DECYZJA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.DECYZJA)]
    [Amendment("decyzji", PluralName = "decyzji", GenitiveName = "decyzji", AblativeName = "decyzją", VerbName = "zarządza", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "decyzja")]
    [GeoOrder(6)]
    decyzja = 6,

    [Display(Name = "Oświadczenie")]
    [GenetiveName("oświadczenia")]
    [Description("Oświadczenie")]
    [Category("Oświadczenia")]
    [PluralName("Oświadczenia")]
    [Accusative("oświadczenie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.OSWIADCZENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.OSWIADCZENIE)]
    [Amendment("oświadczeniu", PluralName = "oświadczeń", GenitiveName = "oświadczenia", AblativeName = "oświadczeniem", VerbName = "oświadcza", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "oswiadczenie")]
    [GeoOrder(24)]
    oswiadczenie = 7,

    [Display(Name = "Postanowienie")]
    [GenetiveName("postanowienia")]
    [Description("Postanowienie")]
    [Category("Postanowienia")]
    [PluralName("Postanowienia")]
    [Accusative("postanowienie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.POSTANOWIENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.POSTANOWIENIE)]
    [Amendment("postanowieniu", PluralName = "postanowień", GenitiveName = "postanowienia", AblativeName = "postanowieniem", VerbName = "postanawia", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "postanowienie")]
    [GeoOrder(30)]
    postanowienie = 8,

    [Display(Name = "Wyrok")]
    [GenetiveName("wyroku")]
    [Description("Wyrok")]
    [Category("Wyroku")]
    [PluralName("Wyroki")]
    [Accusative("wyrok")]
    [ElementName(LegalActTypeName.WYROK)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.WYROK)]
    [Amendment("wyroku", PluralName = "wyroków", GenitiveName = "wyroku", AblativeName = "wyrokiem", VerbName = "postanawia", BindingFrom = "który weszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "wyrok")]
    [GeoOrder(53)]
    wyrok = 9,

    [Display(Name = "Porozumienie")]
    [GenetiveName("porozumienia")]
    [Description("Porozumienie")]
    [Category("Porozumienia")]
    [PluralName("Porozumienia")]
    [Accusative("porozumienie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.POROZUMIENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.POROZUMIENIE)]
    [Amendment("porozumieniu", PluralName = "porozumień", GenitiveName = "porozumienia", AblativeName = "uchwałą", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "porozumienie")]
    [GeoOrder(27)]
    porozumienie = 10,

    [Display(Name = "Ogłoszenie")]
    [GenetiveName("ogłoszenia")]
    [Description("Ogłoszenie")]
    [Category("Ogłoszenia")]
    [PluralName("Ogłoszenia")]
    [Accusative("ogłoszenie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.OGLOSZENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.OGLOSZENIE)]
    [Amendment("ogłoszeniu", PluralName = "ogłoszeń", GenitiveName = "ogłoszenia", AblativeName = "ogłoszeniem", VerbName = "ogłasza", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "ogloszenie")]
    [GeoOrder(20)]
    ogloszenie = 11,

    [Display(Name = "Obwieszczenie")]
    [GenetiveName("obwieszczenia")]
    [Description("Obwieszczenie")]
    [Category("Obwieszczenia")]
    [PluralName("Obwieszczenia")]
    [Accusative("obwieszczenie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.OBWIESZCZENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.OBWIESZCZENIE)]
    [Amendment("obwieszczeniu", PluralName = "obwieszczeń", GenitiveName = "obwieszczenia", AblativeName = "obwieszczeniem", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "obwieszczenie")]
    [GeoOrder(19)]
    obwieszczenie = 12,

    [Display(Name = "Aneks")]
    [GenetiveName("aneksu")]
    [Description("Aneks")]
    [Category("Aneksu")]
    [PluralName("Aneksy")]
    [Accusative("aneks")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ANEKS)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ANEKS)]
    [Amendment("aneksie", PluralName = "aneksów", GenitiveName = "aneksu", AblativeName = "aneksem", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "aneks")]
    [GeoOrder(4)]
    aneks = 13,

    [Display(Name = "Statut")]
    [GenetiveName("statutu")]
    [Description("Statut")]
    [Category("Statutu")]
    [PluralName("Statuty")]
    [Accusative("statut")]
    [ElementName(LegalActTypeName.STATUT)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.STATUT)]
    [Amendment("statucie", PluralName = "statutów", GenitiveName = "statutu", AblativeName = "statutem", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "statut")]
    [GeoOrder(42)]
    statut = 14,

    [Display(Name = "Sprawozdanie")]
    [GenetiveName("sprawozdania")]
    [Description("Sprawozdanie")]
    [Category("Sprawozdania")]
    [PluralName("Sprawozdania")]
    [Accusative("sprawozdanie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.SPRAWOZDANIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.SPRAWOZDANIE)]
    [Amendment("sprawozdaniu", PluralName = "sprawozdań", GenitiveName = "sprawozdania", AblativeName = "sprawozdaniem", VerbName = "informuje", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "sprawozdanie")]
    [GeoOrder(39)]
    sprawozdanie = 15,

    [Display(Name = "Protokół")]
    [GenetiveName("protokołu")]
    [Description("Protokół")]
    [Category("Protokołu")]
    [PluralName("Protokoły")]
    [Accusative("protokół")]
    [ElementName(LegalActTypeName.PROTOKOL)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.PROTOKOL)]
    [Amendment("protokole", PluralName = "protokołów", GenitiveName = "protokołu", AblativeName = "protokołem", VerbName = "informuje", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "protokol")]
    [GeoOrder(31)]
    protokol = 16,

    [Display(Name = "Umowa")]
    [GenetiveName("umowy")]
    [Description("Umowa")]
    [Category("Umowy")]
    [PluralName("Umowy")]
    [Accusative("umowę")]
    [ElementName(LegalActTypeName.UMOWA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.UMOWA)]
    [Amendment("umowie", PluralName = "umów", GenitiveName = "umowy", AblativeName = "umową", VerbName = "uzgadnia", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "umowa")]
    [GeoOrder(47)]
    umowa = 17,

    [Display(Name = "Porozumienie międzygminne")]
    [GenetiveName("porozumienia miedzygminnego")]
    [Description("Porozumienie międzygminne")]
    [Category("Porozumienia międzygminnego")]
    [PluralName("Porozumienia międzygminne")]
    [Accusative("porozumienie międzygminne")]
    [ElementName(LegalActTypeName.POROZUMIENIE_MIEDZYGMINNE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.POROZUMIENIE_MIEDZYGMINNE)]
    [Amendment("porozumieniu międzygminnym", PluralName = "porozumień międzygminnych", GenitiveName = "porozumienia międzygminnego", AblativeName = "porozumieniem miedzygminnym", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "porozumienie_miedzygminne")]
    [GeoOrder(29)]
    porozumienie_miedzygminne = 18,

    [Display(Name = "Licencja")]
    [GenetiveName("licencji")]
    [Description("Licencja")]
    [Category("Licencji")]
    [PluralName("Licencje")]
    [Accusative("licencję")]
    [ElementName(LegalActTypeName.LICENCJA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.LICENCJA)]
    [Amendment("licencji", PluralName = "licencji", GenitiveName = "licencji", AblativeName = "licencją", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "licencja")]
    [GeoOrder(17)]
    licencja = 19,

    [Display(Name = "Uchwała Budżetowa na rok 2010")]
    [GenetiveName("uchwały Budżetowej na rok 2010")]
    [Description("Uchwała Budżetowa na rok 2010")]
    [Category("Uchwały Budżetowej na rok 2010")]
    [PluralName("Uchwały Budżetowe na rok 2010")]
    [Accusative("uchwałę budżetową na rok 2010")]
    [ElementName(LegalActTypeName.UCHWALA_BUDZETOWA_2010)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.UCHWALA_BUDZETOWA_2010)]
    [Amendment("uchwale", PluralName = "uchwał", GenitiveName = "uchwały", AblativeName = "uchwałą", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "uchwala_budzetowa_2010")]
    [GeoOrder(45)]
    uchwala_budzetowa_2010 = 20,

    [Display(Name = "Rozstrzygnięcie nadzorcze")]
    [GenetiveName("rozstrzygnięcia nadzorczego")]
    [Description("Rozstrzygnięcie nadzorcze")]
    [Category("Rozstrzygnięcia nadzorczego")]
    [PluralName("Rozstrzygnięcia nadzorcze")]
    [Accusative("rozstrzygnięcie nadzorcze")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ROZSTRZYGNIECIE_NADZORCZE)]
    [Amendment("rozstrzygnięciu nadzorczym", PluralName = "rozstrzygnięć nadzorczych", GenitiveName = "rozstrzygnięcia nadzorczego", AblativeName = "rozstrzygnięciem nadzorczym", VerbName = "stwierdzam nieważność", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "rozstrzygniecie_nadzorcze")]
    [GeoOrder(37)]
    [NumberRequired]
    rozstrzygniecie_nadzorcze = 21,

    [Display(Name = "Zarządzenie wewnętrzne")]
    [GenetiveName("zarządzenia wewnętrznego")]
    [Description("Zarządzenie wewnętrzne")]
    [Category("Zarządzenia wewnętrznego")]
    [PluralName("Zarządzenia wewnętrzne")]
    [Accusative("zarządzenie wewnętrzne")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZARZADZENIE_WEWNETRZNE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZARZADZENIE_WEWNETRZNE)]
    [Amendment("zarządzeniu wewnętrznym", PluralName = "zarządzeń wewnętrznych", GenitiveName = "zarządzenia wewnętrznego", AblativeName = "zarządzeniem wewnętrznym", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "zarzadzenie_wewnetrzne")]
    [GeoOrder(22)]
    zarzadzenie_wewnetrzne = 22,

    [Display(Name = "Porozumienie komunalne")]
    [GenetiveName("porozumienia komunalnego")]
    [Description("Porozumienie komunalne")]
    [Category("Porozumienia komunalnego")]
    [PluralName("Porozumienia komunalne")]
    [Accusative("porozumienie komunalne")]
    [ElementName(LegalActTypeName.POROZUMIENIE_KOMUNALNE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.POROZUMIENIE_KOMUNALNE)]
    [Amendment("porozumieniu komunalnym", PluralName = "porozumień komunalnych", GenitiveName = "porozumienia komunalnego", AblativeName = "porozumieniem komunalnym", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "porozumienie_komunalne")]
    [GeoOrder(28)]
    porozumienie_komunalne = 23,

    [Display(Name = "Zestawienie")]
    [GenetiveName("zestawienia")]
    [Description("Zestawienie")]
    [Category("Zestawienia")]
    [PluralName("Zestawienia")]
    [Accusative("zestawienie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZESTAWIENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZESTAWIENIE)]
    [Amendment("zestawieniu", PluralName = "zastawień", GenitiveName = "zestawienia", AblativeName = "zestawieniem", VerbName = "informuje", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "zestawienie")]
    [GeoOrder(59)]
    zestawienie = 24,

    // nowe wprowadzone 07-04-2011

    [Display(Name = "Instrukcja")]
    [GenetiveName("instrukcji")]
    [Description("Instrukcja")]
    [Category("Instrukcji")]
    [PluralName("Instrukcje")]
    [Accusative("instrukcję")]
    [ElementName(LegalActTypeName.INSTRUKCJA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.INSTRUKCJA)]
    [Amendment("instrukcji", PluralName = "instrukcji", GenitiveName = "instrukcji", AblativeName = "instrukcją", VerbName = "zarządza", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "instrukcja")]
    [GeoOrder(11)]
    instrukcja = 25,

    [Display(Name = "Wytyczne")]
    [GenetiveName("wytycznych")]
    [Description("Wytyczne")]
    [Category("Wytycznych")]
    [PluralName("Wytyczne")]
    [Accusative("wytyczne")]
    [ElementName(LegalActTypeName.WYTYCZNE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.WYTYCZNE)]
    [Amendment("wytycznych", PluralName = "wytycznych", GenitiveName = "wytycznych", AblativeName = "wytycznymi", VerbName = "zarządza", BindingFrom = "które weszły w życie", MultipleFootnotesText = "o których mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "wytyczne")]
    [GeoOrder(54)]
    wytyczne = 26,

    [Display(Name = "Rozkaz")]
    [GenetiveName("rozkazu")]
    [Description("Rozkaz")]
    [Category("Rozkazu")]
    [PluralName("Rozkazy")]
    [Accusative("rozkaz")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ROZKAZ)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ROZKAZ)]
    [Amendment("rozkazie", PluralName = "rozkazów", GenitiveName = "rozkazu", AblativeName = "rozkazem", VerbName = "zarządza", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "rozkaz")]
    [GeoOrder(35)]
    rozkaz = 27,

    [Display(Name = "Regulamin")]
    [GenetiveName("regulaminu")]
    [Description("Regulamin")]
    [Category("Regulaminu")]
    [PluralName("Regulaminy")]
    [Accusative("regulamin")]
    [ElementName(LegalActTypeName.REGULAMIN)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.REGULAMIN)]
    [Amendment("regulaminie", PluralName = "regulaminów", GenitiveName = "regulaminu", AblativeName = "regulaminem", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "regulamin")]
    [GeoOrder(33)]
    regulamin = 28,

    [Display(Name = "Komentarz")]
    [GenetiveName("komentarza")]
    [Description("Komentarz")]
    [Category("Komentarza")]
    [PluralName("Komentarze")]
    [Accusative("komentarz")]
    [ElementName(LegalActTypeName.KOMENTARZ)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.KOMENTARZ)]
    [Amendment("komentarzu", PluralName = "komentarzy", GenitiveName = "komentarza", AblativeName = "komentarzem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "komentarz")]
    [GeoOrder(14)]
    komentarz = 29,

    [Display(Name = "Interpretacja")]
    [GenetiveName("interpretacji")]
    [Description("Interpretacja")]
    [Category("Interpretacji")]
    [PluralName("Interpretacje")]
    [Accusative("interpretację")]
    [ElementName(LegalActTypeName.INTERPRETACJA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.INTERPRETACJA)]
    [Amendment("interpretacji", PluralName = "interpretacji", GenitiveName = "interpretacji", AblativeName = "interpretacją", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "interpretacja")]
    [GeoOrder(12)]
    interpretacja = 30,

    [Display(Name = "Opinia prawna")]
    [GenetiveName("opinii prawnej")]
    [Description("Opinia prawna")]
    [Category("Opinii prawnej")]
    [PluralName("Opinie prawne")]
    [Accusative("opinię prawną")]
    [ElementName(LegalActTypeName.OPINIA_PRAWNA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.OPINIA_PRAWNA)]
    [EnumMember(Value = "opinia_prawna")]
    [GeoOrder(22)]
    opinia_prawna = 31,

    // nowe wprowadzone 08-07-2011

    [Display(Name = "Apel")]
    [GenetiveName("apelu")]
    [Description("Apel")]
    [Category("Apelu")]
    [PluralName("Apele")]
    [Accusative("apel")]
    [Amendment("apelu", PluralName = "apelów", GenitiveName = "apelu", AblativeName = "apelem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.APEL)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.APEL)]
    [EnumMember(Value = "apel")]
    [GeoOrder(5)]
    apel = 32,

    [Display(Name = "Deklaracja")]
    [GenetiveName("deklaracji")]
    [Description("Deklaracja")]
    [Category("Deklaracji")]
    [PluralName("Deklaracje")]
    [Accusative("deklarację")]
    [Amendment("deklaracji", PluralName = "deklaracji", AblativeName = "deklaracją", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.DEKLARACJA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.DEKLARACJA)]
    [EnumMember(Value = "deklaracja")]
    [GeoOrder(7)]
    deklaracja = 33,

    [Display(Name = "Dekret")]
    [GenetiveName("dekretu")]
    [Description("Dekret")]
    [Category("Dekretu")]
    [PluralName("Dekrty")]
    [Accusative("dekret")]
    [Amendment("dekrecie", PluralName = "dekretów", AblativeName = "dekretem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.DEKRET)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.DEKRET)]
    [EnumMember(Value = "dekret")]
    [GeoOrder(8)]
    dekret = 34,

    [Display(Name = "Dokument")]
    [GenetiveName("dokumentu")]
    [Description("Dokument")]
    [Category("Dokumentu")]
    [PluralName("Dokumenty")]
    [Accusative("dokument")]
    [Amendment("dokumencie", PluralName = "dokumentów", AblativeName = "dokumentem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.DOKUMENT)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.DOKUMENT)]
    [EnumMember(Value = "dokument")]
    [GeoOrder(9)]
    dokument = 35,

    [Display(Name = "Zawiadomienie")]
    [GenetiveName("zawiadomienia")]
    [Description("Zawiadomienie")]
    [Category("Zawiadomienia")]
    [PluralName("Zawiadomienia")]
    [Accusative("zawiadomienie")]
    [Amendment("zawiadomieniu", PluralName = "zawiadomień", AblativeName = "zawiadomieniem", VerbName = "", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZAWIADOMIENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZAWIADOMIENIE)]
    [EnumMember(Value = "zawiadomienie")]
    [GeoOrder(58)]
    zawiadomienie = 36,

    [Display(Name = "Karta")]
    [GenetiveName("karty")]
    [Description("Karta")]
    [Category("Karty")]
    [PluralName("Karty")]
    [Accusative("kartę")]
    [Amendment("karcie", PluralName = "kart", AblativeName = "kartą", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.KARTA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.KARTA)]
    [EnumMember(Value = "karta")]
    [GeoOrder(13)]
    karta = 37,

    [Display(Name = "Konwencja")]
    [GenetiveName("konwencji")]
    [Description("Konwencja")]
    [Category("Konwencji")]
    [PluralName("Konwencje")]
    [Accusative("konwencję")]
    [Amendment("konwencji", PluralName = "konwencji", AblativeName = "konwencją", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.KONWENCJA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.KONWENCJA)]
    [EnumMember(Value = "konwencja")]
    [GeoOrder(16)]
    konwencja = 38,

    [Display(Name = "Lista")]
    [GenetiveName("listy")]
    [Description("Lista")]
    [Category("Listy")]
    [PluralName("Listy")]
    [Accusative("listę")]
    [Amendment("liście", PluralName = "list", AblativeName = "listą", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.LISTA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.LISTA)]
    [EnumMember(Value = "lista")]
    [GeoOrder(18)]
    lista = 39,

    [Display(Name = "Okólnik")]
    [GenetiveName("okólnika")]
    [Description("Okólnik")]
    [Category("Okólnika")]
    [PluralName("Okólniki")]
    [Accusative("okólnik")]
    [Amendment("okólniku", PluralName = "okólników", AblativeName = "okólnikiem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.OKOLNIK)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.OKOLNIK)]
    [EnumMember(Value = "okolnik")]
    [GeoOrder(21)]
    okolnik = 40,

    [Display(Name = "Orzeczenie")]
    [GenetiveName("orzeczenia")]
    [Description("Orzeczenie")]
    [Category("Orzeczenia")]
    [PluralName("Orzeczenia")]
    [Accusative("orzeczenie")]
    [Amendment("orzeczeniu", PluralName = "orzeczeń", AblativeName = "orzeczeniem", VerbName = "", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ORZECZENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ORZECZENIE)]
    [EnumMember(Value = "orzeczenie")]
    [GeoOrder(23)]
    orzeczenie = 41,

    [Display(Name = "Pismo okólne")]
    [GenetiveName("pisma okólnego")]
    [Description("Pismo okólne")]
    [Category("Pisma okólnego")]
    [PluralName("Pisma okólne")]
    [Accusative("pisma okólne")]
    [Amendment("piśmie okólnym", PluralName = "pism okólnych", AblativeName = "pismem okólnym", VerbName = "", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.PISMO_OKOLNE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.PISMO_OKOLNE)]
    [EnumMember(Value = "pismo_okolne")]
    [GeoOrder(25)]
    pismo_okolne = 42,

    [Display(Name = "Plan")]
    [GenetiveName("planu")]
    [Description("Plan")]
    [Category("Planu")]
    [PluralName("Plany")]
    [Accusative("plan")]
    [Amendment("planie", PluralName = "planów", AblativeName = "planem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.PLAN)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.PLAN)]
    [EnumMember(Value = "plan")]
    [GeoOrder(26)]
    plan = 43,

    [Display(Name = "Raport")]
    [GenetiveName("raportu")]
    [Description("Raport")]
    [Category("Raportu")]
    [PluralName("Raporty")]
    [Accusative("raport")]
    [Amendment("raporcie", PluralName = "raportów", AblativeName = "raportem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.RAPORT)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.RAPORT)]
    [EnumMember(Value = "raport")]
    [GeoOrder(32)]
    raport = 44,

    [Display(Name = "Rezolucja")]
    [GenetiveName("rezolucji")]
    [Description("Rezolucja")]
    [Category("Rezolucji")]
    [PluralName("Rezolucje")]
    [Accusative("rezolucję")]
    [Amendment("rezolucji", PluralName = "rezolucji", AblativeName = "rezolucją", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.REZOLUCJA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.REZOLUCJA)]
    [EnumMember(Value = "rezolucja")]
    [GeoOrder(34)]
    rezolucja = 45,

    [Display(Name = "Skarga")]
    [GenetiveName("skargi")]
    [Description("Skarga")]
    [Category("Skargi")]
    [PluralName("Skargi")]
    [Accusative("skargę")]
    [Amendment("skardze", PluralName = "skarg", AblativeName = "skargą", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.SKARGA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.SKARGA)]
    [EnumMember(Value = "skarga")]
    [GeoOrder(38)]
    skarga = 46,

    [Display(Name = "Sprostowanie")]
    [GenetiveName("sprostowania")]
    [Description("Sprostowanie")]
    [Category("Sprostowania")]
    [PluralName("Sprostowania")]
    [Accusative("sprostowanie")]
    [Amendment("sprostowaniu", PluralName = "sprostowań", AblativeName = "sprostowaniem", VerbName = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.SPROSTOWANIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.SPROSTOWANIE)]
    [EnumMember(Value = "sprostowanie")]
    [GeoOrder(40)]
    sprostowanie = 47,

    [Display(Name = "Stanowisko")]
    [GenetiveName("stanowiska")]
    [Description("Stanowisko")]
    [Category("Stanowiska")]
    [PluralName("Stanowiska")]
    [Accusative("stanowisko")]
    [Amendment("stanowisku", PluralName = "stanowisk", AblativeName = "stanowiskiem", VerbName = "", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.STANOWISKO)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.STANOWISKO)]
    [EnumMember(Value = "stanowisko")]
    [GeoOrder(41)]
    stanowisko = 48,

    [Display(Name = "Traktat")]
    [GenetiveName("traktatu")]
    [Description("Traktat")]
    [Category("Traktatu")]
    [PluralName("Traktaty")]
    [Accusative("traktat")]
    [Amendment("traktacie", PluralName = "traktatów", AblativeName = "traktatem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.TRAKTAT)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.TRAKTAT)]
    [EnumMember(Value = "traktat")]
    [GeoOrder(43)]
    traktat = 49,

    [Display(Name = "Układ")]
    [GenetiveName("układu")]
    [Description("Układ")]
    [Category("Układu")]
    [PluralName("Układy")]
    [Accusative("układ")]
    [Amendment("układzie", PluralName = "układów", AblativeName = "układem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.UKLAD)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.UKLAD)]
    [EnumMember(Value = "uklad")]
    [GeoOrder(46)]
    uklad = 50,

    [Display(Name = "Umowa międzynarodowa")]
    [GenetiveName("umowy międzynarodowej")]
    [Description("Umowa międzynarodowa")]
    [Category("Umowy międzynarodowej")]
    [PluralName("Umowy międzynarodowe")]
    [Accusative("umowę międzynarodową")]
    [Amendment("umowie międzynarodowej", PluralName = "umów międzynarodowych", AblativeName = "umową miedzynarodową", VerbName = "", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.UMOWA_MIEDZYNARODOWA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.UMOWA_MIEDZYNARODOWA)]
    [EnumMember(Value = "umowa_miedzynarodowa")]
    [GeoOrder(48)]
    umowa_miedzynarodowa = 51,

    [Display(Name = "Wyjaśnienie")]
    [GenetiveName("wyjaśnienia")]
    [Description("Wyjaśnienie")]
    [Category("Wyjaśnienia")]
    [PluralName("Wyjaśnienia")]
    [Accusative("wyjaśnienie")]
    [Amendment("wyjaśnieniu", PluralName = "wyjaśnień", AblativeName = "wyjaśnieniem", VerbName = "", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.WYJASNIENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.WYJASNIENIE)]
    [EnumMember(Value = "wyjasnienie")]
    [GeoOrder(51)]
    wyjasnienie = 52,

    [Display(Name = "Wykaz")]
    [GenetiveName("wykazu")]
    [Description("Wykaz")]
    [Category("Wykazu")]
    [PluralName("Wykazy")]
    [Accusative("wykaz")]
    [Amendment("wykazie", PluralName = "wykazów", AblativeName = "wykazem", VerbName = "", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.WYKAZ)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.WYKAZ)]
    [EnumMember(Value = "wykaz")]
    [GeoOrder(52)]
    wykaz = 53,

    [Display(Name = "Zalecenie")]
    [GenetiveName("zalecenia")]
    [Description("Zalecenie")]
    [Category("Zalecenia")]
    [PluralName("Zalecenia")]
    [Accusative("zalecenie")]
    [Amendment("zaleceniu", PluralName = "zaleceń", AblativeName = "zleceniem", VerbName = "", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZALECENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZALECENIE)]
    [EnumMember(Value = "zalecenie")]
    [GeoOrder(55)]
    zalecenie = 54,

    [Display(Name = "Rozporządzenie porządkowe")]
    [GenetiveName("rozporządzenia porządkowego")]
    [Description("Rozporządzenie porządkowe")]
    [Category("Rozporządzenia porządkowego")]
    [PluralName("Rozporządzenia porządkowe")]
    [Accusative("rozporządzenie porządkowe")]
    [Amendment("rozporządzeniu porządkowym", PluralName = "rozporządzeń porządkowych", AblativeName = "rozporządzeniem porządkowym", VerbName = "", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ROZPORZADZENIE_PORZADKOWE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ROZPORZADZENIE_PORZADKOWE)]
    [EnumMember(Value = "rozporzadzenie_porzadkowe")]
    [GeoOrder(36)]
    rozporzadzenie_porzadkowe = 55,

    [Display(Name = "Zarządzenie porządkowe")]
    [GenetiveName("zarządzenia porządkowego")]
    [Description("Zarządzenie porządkowe")]
    [Category("Zarządzenia porządkowego")]
    [PluralName("Zarządzenia porządkowe")]
    [Accusative("zarządzenie porządkowe")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZARZADZENIE_PORZADKOWE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZARZADZENIE_PORZADKOWE)]
    [Amendment("zarządzeniu porządkowym", PluralName = "zarządzeń porządkowych", GenitiveName = "zarządzenia porządkowego", AblativeName = "zarządzeniem porządkowym", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "zarzadzenie_porzadkowe")]
    [GeoOrder(56)]
    zarzadzenie_porzadkowe = 56,

    // Wprowadzone w listopadzie 2013

    /// <summary>
    /// Upoważnienie
    /// Art. 268a.
    /// Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
    /// Ustawa o samorządzie powiatowym (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 595 z późn. zm.) i art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego) umożliwia Staroście wydawanie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.
    /// </summary>
    [Display(Name = "Upoważnienie")]
    [GenetiveName("upoważnienia")]
    [Description("Upoważnienie")]
    [Category("Upoważnienia")]
    [PluralName("Upoważnienia")]
    [Accusative("upoważnienie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.UPOWAZNIENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.UPOWAZNIENIE)]
    [Amendment("upoważnieniu", PluralName = "upoważnień", GenitiveName = "upoważnienia", AblativeName = "upoważnieniem", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.UPOWAZNIENIE)]
    [GeoOrder(49)]
    upowaznienie = 57,

    [Display(Name = "Uchwała Budżetowa")]
    [GenetiveName("uchwały Budżetowej")]
    [Description("Uchwała Budżetowa")]
    [Category("Uchwały Budżetowej")]
    [PluralName("Uchwały Budżetowe")]
    [Accusative("uchwałę budżetową")]
    [ElementName(LegalActTypeName.UCHWALA_BUDZETOWA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.UCHWALA_BUDZETOWA)]
    [Amendment("uchwale", PluralName = "uchwał", GenitiveName = "uchwały", AblativeName = "uchwałą", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "uchwala_budzetowa")]
    [GeoOrder(44)]
    uchwala_budzetowa = 58,

    [Display(Name = "Przewodnik")]
    [GenetiveName("przewodnika")]
    [Description("Przewodnik")]
    [Category("Przewodnika")]
    [PluralName("Przewodniki")]
    [Accusative("Przewodnik")]
    [ElementName(LegalActTypeName.PRZEWODNIK)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.PRZEWODNIK)]  
    //[Amendment("uchwale", PluralName = "uchwał", GenitiveName = "uchwały", AblativeName = "uchwałą", VerbName = "uchwala", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "przewodnik")]
    Przewodnik = 59,

    [Display(Name = "Procedura")]
    [GenetiveName("procedury")]
    [Description("Procedura")]
    [Category("Procedury")]
    [PluralName("Procedury")]
    [Accusative("Procedurę")]
    [ElementName(LegalActTypeName.PROCEDURA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.PROCEDURA)]
    [EnumMember(Value = "Procedura")]
    Procedura = 60,

    [Display(Name = "Pismo z zapytaniem")]
    [GenetiveName("pism z zapytaniem")]
    [Description("Pismo z zapytaniem")]
    [Category("Pism z zapytaniem")]
    [PluralName("Pisma z zapytaniem")]
    [Accusative("Pismo z zapytaniem")]
    [ElementName(LegalActTypeName.PISMO_Z_ZAPYTANIEM)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.PISMO_Z_ZAPYTANIEM)]
    [EnumMember(Value = "PismoZZapytaniem")]
    PismoZZapytaniem = 61,

    [Display(Name = "Odpowiedz na pismo")]
    [GenetiveName("odpowiedzi na pismo")]
    [Description("Odpowiedz na pismo")]
    [Category("Odpowiedzi na pismo")]
    [PluralName("Odpowiedzi na pismo")]
    [Accusative("Odpowiedź na pismo")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ODPOWIEDZ_NA_PISMO)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ODPOWIEDZ_NA_PISMO)]
    [EnumMember(Value = "OdpowiedzNaPismo")]
    OdpowiedzNaPismo = 62,

    [Display(Name = "Wskazanie nadzorcze")]
    [GenetiveName("wskazania nadzorczego")]
    [Description("Wskazanie nadzorcze")]
    [Category("Wskazania nadzorczego")]
    [PluralName("Wskazania nadzorcze")]
    [Accusative("Wskazanie nadzorcze")]
    [ElementName(LegalActTypeName.WSKAZANIE_NADZORCZE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.WSKAZANIE_NADZORCZE)]
    [EnumMember(Value = "WskazanieNadzorcze")]
    WskazanieNadzorcze = 63,

    [Display(Name = "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania")]
    [GenetiveName("zawiadomienia o wszczęciu postępowania")]
    [Description("Zawiadomienie o wszczęciu postępowania")]
    [Category("Zawiadomienia o wszczęciu postępowania")]
    [PluralName("Zawiadomienia o wszczęciu postępowania")]
    [Accusative("Zawiadomienie o wszczęciu postępowania")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZAWIADOMIENIE_O_WSZCZECIU_POSTEPOWANIA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZAWIADOMIENIE_O_WSZCZECIU_POSTEPOWANIA)]
    [EnumMember(Value = "ZawiadomienieOWszczeciuPostepowania")]
    ZawiadomienieOWszczeciuPostepowania = 64,

    [Display(Name = "Umowa partnerstwa")]
    [GenetiveName("umowy partnerstwa")]
    [Description("Umowa partnerstwa")]
    [Category("Umowy partnerstwa")]
    [PluralName("Umowy partnerstwa")]
    [Accusative("umowę partnerstwa")]
    [ElementName(LegalActTypeName.UMOWA_PARTNERSTWA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.UMOWA_PARTNERSTWA)]
    [Amendment("umowie partnerstwa", PluralName = "umów partnerstwa", GenitiveName = "umowy partnerstwa", AblativeName = "umową partnerstwa", VerbName = "uzgadnia", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "umowa_partnerstwa")]
    [GeoOrder(47)]
    umowa_partnerstwa = 65,

    [Display(Name = "List intencyjny")]
    [GenetiveName("listu intencyjnego")]
    [Description("List intencyjny")]
    [Category("Listu intencyjnego")]
    [PluralName("Listy intencyjne")]
    [Accusative("list intencyjny")]
    [ElementName(LegalActTypeName.LIST_INTENCYJNY)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.LIST_INTENCYJNY)]
    [Amendment("listu intencyjnego", PluralName = "listów intencyjnych", GenitiveName = "listu intencyjnego", AblativeName = "listem intencyjnym", VerbName = "uzgadnia", BindingFrom = "który wszedł w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "list_intencyjny")]
    [GeoOrder(47)]
    list_intencyjny = 66,

    [Display(Name = "Pełnomocnictwo")]
    [GenetiveName("pełnomocnictwa")]
    [Description("Pełnomocnictwo")]
    [Category("Pełnomocnictwa")]
    [PluralName("Pełnomocnictwa")]
    [Accusative("Pełnomocnictwo")]
    [ElementName(LegalActTypeName.PELNOMOCNICTWO)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.PELNOMOCNICTWO)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.PELNOMOCNICTWO)]
    pelnomocnictwo = 67,

    [Display(Name = "Pełnomocnictwo ogólne")]
    [GenetiveName("pełnomocnictwa ogólnego")]
    [Description("Pełnomocnictwo ogólne")]
    [Category("Pełnomocnictwa ogólnego")]
    [PluralName("Pełnomocnictwo ogólne")]
    [Accusative("Pełnomocnictwo ogólne")]
    [ElementName(LegalActTypeName.PELNOMOCNICTWO_OGOLNE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.PELNOMOCNICTWO_OGOLNE)]
    [EnumMember(Value = "pelnomocnictwo_ogolne")]
    pelnomocnictwo_ogolne = 68,

    [Display(Name = "Nieokreślony")]
    [Description("Nieokreślony")]
    [GenetiveName("nieokreślonego")]
    [PluralName("nieokreślonych")]
    [Accusative("nieokreślonego")]
    [XmlEnum("nieokreślony")]
    nieokreslony = 69,

    [Display(Name = "Tekst ujednolicony")]
    [Description("Tekst ujednolicony")]
    [GenetiveName("tekstu ujednoliconego")]
    [PluralName("tekstów ujednoliconych")]
    [Accusative("tekst ujednolicony")]
    [XmlEnum("tekst ujednolicony")]
    tekst_ujednolicony = 70,

    [Display(Name = "Zarządzenie zastępcze")]
    [Category("Zarządzenia zastępczego")]
    [Description("Zarządzenie zastępcze")]
    [GenetiveName("zarządzenia zastępczego")]
    [PluralName("zarządzeń zastępczych")]
    [Accusative("zarządzenie zastępcze")]
    [EnumMember(Value = "zarzadzenie_zastepcze")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZARZADZENIE_ZASTEPCZE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZARZADZENIE_ZASTEPCZE)]
    zarzadzenie_zastepcze = 71,

    // dodane na wniosek UM Stołecznego Warszawa
    // 20.12.2016
    [Display(Name = "Polecenie")]
    [Description("Polecenie")]
    [Category("Polecenia")]
    [GenetiveName("polecenia")]
    [PluralName("poleceń")]
    [Accusative("polecenie")]
    [ElementName(LegalActTypeName.POLECENIE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.POLECENIE)]
    [Amendment(Name = "poleceniu", PluralName = "poleceń", GenitiveName = "polecenia", AblativeName = "poleceniem", VerbName = "zarządza", BindingFrom = "która weszła w życie", MultipleFootnotesText = "o której mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "polecenie")]
    [GeoOrder(72)]
    polecenie = 72,
    // KR: 22.02.2017
    // Dodane na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
    [Display(Name = "Polecenie służbowe")]
    [Category("Polecenia służbowego")]
    [Description("Polecenie służbowe")]
    [GenetiveName("polecenia służbowego")]
    [PluralName("poleceń służbowych")]
    [Accusative("polecenie służbowe")]
    [ElementName(LegalActTypeName.POLECENIE_SLUZBOWE)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.POLECENIE_SLUZBOWE)]
    [Amendment(Name = "poleceniu służbowym", PluralName = "poleceń słuzbowych", GenitiveName = "polecenia służbowego", AblativeName = "poleceniem służbowym", VerbName = "zarządza", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "polecenie_sluzbowe")]
    [GeoOrder(73)]
    polecenie_sluzbowe = 73,

    
    [Display(Name = "Wniosek")]
    [Category("Wniosku")]
    [Description("Wniosek")]
    [GenetiveName("Wniosku")]
    [PluralName("wniosków")]
    [Accusative("wniosek")]
    [ElementName(LegalActTypeName.WNIOSEK)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.WNIOSEK)]
    [Amendment(Name = "wniosku", PluralName = "wniosku", GenitiveName = "wniosku", AblativeName = "wnioskiem", VerbName = "zarządza", BindingFrom = "które weszło w życie", MultipleFootnotesText = "o którym mowa w odnośniku")]
    [EnumMember(Value = "wniosek")]
    [GeoOrder(74)]
    wniosek = 74,

    [Display(Name = "Polityka")]
    [Category("Polityce")]
    [Description("Polityka")]
    [GenetiveName("Polityki")]
    [PluralName("Polityki")]
    [Accusative("polityka")]
    [ElementName(LegalActTypeName.POLITYKA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.POLITYKA)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.POLITYKA)]
    [GeoOrder(75)]
    polityka = 75,

    [Display(Name = "Strategia")]
    [GenetiveName("strategii")]
    [Description("Strategia")]
    [Category("Strategii")]
    [PluralName("Strategii")]
    [Accusative("strategię")]
    [ElementName(LegalActTypeName.STRATEGIA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.STRATEGIA)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.STRATEGIA)]
    [GeoOrder(76)]
    strategia = 76,

    [Display(Name = "Metodologia")]
    [Category("Metodologii")]
    [Description("Metodologia")]
    [GenetiveName("metodologii")]
    [PluralName("Metodologii")]
    [Accusative("metodologię")]
    [ElementName(LegalActTypeName.METODOLOGIA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.METODOLOGIA)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.METODOLOGIA)]
    [GeoOrder(77)]
    metodologia = 77,


    [Display(Name = "Metodyka")]
    [Category("Metodyki")]
    [Description("Metodyka")]
    [GenetiveName("metodyki")]
    [PluralName("metodyki")]
    [Accusative("metodyka")]
    [ElementName(LegalActTypeName.METODYKA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.METODYKA)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.METODYKA)]
    [GeoOrder(78)]
    metodyka = 78,


    [Display(Name = "Zasady")]
    [Category("Zasady")]
    [Description("Zasady")]
    [GenetiveName("Zasady")]
    [PluralName("Zasady")]
    [Accusative("Zasady")]
    [ElementName(LegalActTypeName.ZASADA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.ZASADA)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.ZASADA)]
    [GeoOrder(79)]
    zasady = 79,    [Display(Name = "TOiP")]
    [Category("TOiP")]
    [Description("Tabela opłat i prowizji")]
    [GenetiveName("TOiP")]
    [PluralName("TOiP")]
    [Accusative("TOiP")]
    [ElementName(LegalActTypeName.TOiP)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.TOiP)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.TOiP)]
    [GeoOrder(80)]
    TOiP = 80,


    [Display(Name = "TO")]
    [Category("Tabela oprocentowania")]
    [Description("Tabela oprocentowania")]
    [GenetiveName("Tabela oprocentowania")]
    [PluralName("Tabele oprocentowania")]
    [Accusative("Tabela oprocentowania")]
    [ElementName(LegalActTypeName.TABELA_OPRECENTOWANIA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.TABELA_OPRECENTOWANIA)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.TABELA_OPRECENTOWANIA)]
    [GeoOrder(81)]
    tabela_oprocentowania = 81,

    [Display(Name = "OWU")]
    [Category("Ogólne Warunki Ubezpieczenia")]
    [Description("Ogólne Warunki Ubezpieczenia")]
    [GenetiveName("Ogólne Warunki Ubezpieczenia")]
    [PluralName("Ogólne Warunki Ubezpieczenia")]
    [Accusative("Ogólne Warunki Ubezpieczenia")]
    [ElementName(LegalActTypeName.OGOLNE_WARUNKI_UBEZPIECZENIA)]
    [XmlEnum(LegalActTypeName.OGOLNE_WARUNKI_UBEZPIECZENIA)]
    [EnumMember(Value = LegalActTypeName.OGOLNE_WARUNKI_UBEZPIECZENIA)]
    [GeoOrder(82)]
    ogolne_warunki_ubezpieczenia = 82,

    [Display(Name = "Nieustalony")]
    [Description("Nieustalony")]
    [GenetiveName("Nieustalony")]
    [PluralName("Nieustalony")]
    [Accusative("Nieustalony")]
    [XmlEnum("nieustalony")]
    none = -1
  }

InternalRelationType - Lista typów wewnętrznych relacji dokumentu
  public enum InternalRelationType {
    [Description("Format")]
    [Category("formatu")]
    Format = 1,
    [Description("Część")]
    [Category("części")]
    Part = 2,
    [Description("Załącznik")]
    [Category("załącznika")]
    Attachment = 3,
    [Description("Załącznik binarny")]
    [Category("załącznika binarnego")]
    AttachmentBinary = 4,
    [Description("Wyspa")]
    [Category("wyspy")]
    AttachmentDescriptive = 5,
    [Description("Uzasadnienie")]
    [Category("uzasadnienia")]
    Justification = 6,
    [Description("Dokument główny")]
    [Category("dokumentu głównego")]
    Main = 7,
    [Description("Wyspa")]
    [Category("wyspy")]
    InlineAttachment = 8
  }

LegalActRelationType - Lista relacji pomiędzy aktami
  /// <summary>
  /// Relacje pomiędzy aktami
  /// </summary>
  public enum LegalActRelationType {
    [MasterName("Zmienia")]
    [SlaveName("Jest zmieniony przez")]
    [ElementName("Zmienia")]
    [Description("Zmiana")]
    [PluralGenitive("Zmianiających")]
    [Amendment()]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Change = 0,
  /// <summary>
  /// Skutkuje utratą mocy od dnia wejścia w życie dokumentu np. rozstrzygnięcia nadzorczego, decyzji, wyroku.
  /// </summary>
    [MasterName("Uchyla")]
    [SlaveName("Jest uchylony przez")]
    [ElementName("Uchyla")]
    [Description("Uchylenie")]
    [PluralGenitive("Uchylających")]
    [Invalidating()]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Repeal = 1,
  /// <summary>
  /// Odnosi się do aktów, które realizują delegację w akcie wyższej rangi np. ustawy.
  /// Typowym reprezentantem jest rozporządzenie wyczerpujące delegację ustawową.
  /// Relacji nie należy mylić z 'podstawą prawną', która jest przywołaniem przepisu a nie realizacją delegacji.
  /// </summary>
    [MasterName("Jest aktem wykonawczym dla")]
    [SlaveName("Ma akt wykonawczy")]
    [ElementName("Wykonuje")]
    [PluralGenitive("Wykonujących")]
    [Description("Wykonanie")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Complement)]
    Execution = 2,
  /// <summary>
  /// Unieważnienie skutkuje wycofaniem dokumentu z obrotu prawnego. 
  /// Unieważniamy akty, w szczególności decyzje dotknięte najcięższymi wadami wskazanymi w art. 156 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  /// </summary>
    [MasterName("Unieważnia")]
    [SlaveName("Jest unieważniony przez")]
    [ElementName("Uniewaznia")]
    [Invalidating()]
    [PluralGenitive("Unieważniających")]
    [Description("Unieważnienie")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Cancel = 3,
    [MasterName("Jest interpretacją dla")]
    [SlaveName("Jest interpretowany przez")]
    [ElementName("Interpretuje")]
    [PluralGenitive("Interpretujących")]
    [Description("Interpretacja")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Complement)]
    Interpret = 4,
  // Convert = 5,
    [MasterName("Jest tekstem ujednoliconym dla")]
    [SlaveName("Ma tekst ujednolicony")]
    [Description("Tekst ujednolicony")]
    [PluralGenitive("Tekstów ujednolicających")]
    [Amendment()]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Unified = 6,
    [MasterName("Jest rozstrzygnięciem nadzorczym dla (unieważnia w całości)")]
    [SlaveName("Ma rozstrzygnięcie nadzorcze (unieważnia w całości)")]
    [ElementName("JestRoztrzygnieciemNadzor (unieważnia w całości)")]
    [Description("Roztrzygnięcie nadzorcze (unieważnia w całości)")]
    [PluralGenitive("Roztrzygnięć nadzorczych (unieważniających w całości)")]
    [Invalidating()]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    [Obsolete("Pozostawione w celach zgodności z BAW 1.0. Do usunięcia po migracji do BAW 2.0")]
    Decision = 7,
  //Statement = 8,
    [MasterName("Jest komentarzem dla")]
    [SlaveName("Ma komentarz")]
    [ElementName("Komentuje")]
    [PluralGenitive("Komentarzy")]
    [Description("Komentarz")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Comment = 9,
  /// <summary>
  /// Relacji używamy do wiązania aktów innych niż ustawa czy rozporządzenie.
  /// Typowym przykładem jest Statut i akty powołujące się na ten statut w podstawie prawnej.
  /// </summary>
    [MasterName("Jest podstawą prawną dla")]
    [SlaveName("Ma podstawę prawną")]
    [PluralGenitive("Podstaw prawnych")]
    [Description("Podstawa prawna")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Other)]
    LegalBase = 10,
    [MasterName("Jest tekstem jednolitym dla")]
    [SlaveName("Ma tekst jednolity")]
    [ElementName("JestTekstemJednolitym")]
    [PluralGenitive("Tekstów jednolitych")]
    [Description("Tekst jednolity")]
    [Amendment()]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Uniform = 11,
    [MasterName("Jest tekstem porównawczym dla")]
    [SlaveName("Ma tekst porównawczy")]
    [PluralGenitive("Tekstów porównawczych")]
    [Description("Tekst porównawczy")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Comparasion = 13,
    [MasterName("Jest sprostowaniem dla")]
    [SlaveName("Ma sprostowanie")]
    [PluralGenitive("Sprostowań")]
    [Description("Sprostowanie")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Rectification = 12,
    [MasterName("Jest opinią prawną dla")]
    [SlaveName("Ma opinie prawne")]
    [PluralGenitive("Opinii prawnych")]
    [Description("Opinia prawna")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Complement)]
    Opinion = 14,
    [MasterName("Jest formatem dla")]
    [SlaveName("Ma format")]
    [PluralGenitive("Fromatów")]
    [Description("Format")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Automatic)]
    Format = 15,
    [MasterName("Jest wersją dla")]
    [SlaveName("Ma wersję")]
    [PluralGenitive("Wersji")]
    [Description("Wersja")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Automatic)]
    Version = 16,
    [MasterName("Unieważnia w części")]
    [SlaveName("Jest unieważniony (w części) przez")]
    [PluralGenitive("Unieważnień w części")]
    [Description("Uniewaznienie w części")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    PartialCancel = 17,
    [MasterName("Jest rozstrzygnięciem nadzorczym dla (unieważnia w części)")]
    [SlaveName("Ma rozstrzygnięcie nadzorcze (jest unieważnione w części)")]
    [ElementName("JestRoztrzygnieciemNadzor (unieważnia w części)")]
    [Description("Roztrzygnięcie nadzorcze (unieważnia w części)")]
    [PluralGenitive("Roztrzygnięć nadzorczych (unieważniających w części)")]
    [Amendment()]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    [Obsolete("Pozostawione w celach zgodności z BAW 1.0. Do usunięcia po migracji do BAW 2.0")]
    PartialDecision = 18,
  //PartialStatement = 19,
    [MasterName("Odnosi się do")]
    [SlaveName("Ma odniesienia")]
    [ElementName("OdnosiSieDo")]
    [PluralGenitive("Odnośników")]
    [Description("Odnośnik")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Complement)]
    Reference = 20,
    [MasterName("Jest anonimizacją dla")]
    [SlaveName("Ma anonimizację")]
    [ElementName("Anonimizacja")]
    [PluralGenitive("Anonimizacji")]
    [Description("Anonimizacja")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Complement)]
    Anonymisation = 21,
    [MasterName("Jest projektem dla")]
    [SlaveName("Ma projekt")]
    [ElementName("MaProjekt")]
    [PluralGenitive("Ma projekty")]
    [Description("Ma projekt")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.ProjectAct)]
    Project = 22,
  /// <summary>
  /// Stosowany dla wszelkich dokumentów towarzyszących.
  /// </summary>
    [MasterName("Jest powiązany z")]
    [SlaveName("Ma powiązanie")]
    [ElementName("Jest powiązany")]
    [PluralGenitive("Ma powiązania")]
    [Description("Jest powiązany")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    IsRelated = 23,
    [MasterName("Zastępuje")]
    [SlaveName("Jest zastąpiony przez")]
    [ElementName("Zastępuje")]
    [PluralGenitive("Jest zastępowany przez")]
    [Description("Zastępuje")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    [Invalidating()]
    Replace = 24,
  /// <summary>
  /// Stosowany dla oddzielnych dokumentów np. procedur bankowych
  /// które są załącznikiem do aktu, ale w systemie funkcjonują również jako samodzielne dokumenty.
  /// </summary>
    [MasterName("Jest załącznikiem dla")]
    [SlaveName("Ma załącznik")]
    [ElementName("Jest załącznikiem")]
    [PluralGenitive("Ma załączniki")]
    [Description("Jest załącznikiem dla")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    Attachment = 25,
    [MasterName("Jest projektem zmiany")]
    [SlaveName("Ma projekt zmiany")]
    [ElementName("MaProjektZmiany")]
    [PluralGenitive("Ma projekty zmian")]
    [Description("Projekt zmiany")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.ProjectAct)]
    [Amendment()]
    ChangeProject = 26,
    [MasterName("Jest uwagą do")]
    [SlaveName("Ma uwagi")]
    [ElementName("JestUwagaDo")]
    [PluralGenitive("Uwag")]
    [Description("Uwaga")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Complement)]
    Note = 27,
    [MasterName("Jest autokorektą pozytywną do")]
    [SlaveName("Ma autokorektę pozytywną")]
    [ElementName("JestAutokorektaPozytywnaDo")]
    [PluralGenitive("Autokorekt pozytywnych")]
    [Description("Autokorekta pozytywna")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.SelfImprovement)]
    AutoCorrectPositive = 28,
    [MasterName("Jest autokorektą negatywną do")]
    [SlaveName("Ma autokorektę negatywną")]
    [ElementName("JestAutokorektaNegatywnaDo")]
    [PluralGenitive("Autokorekt negatywnych")]
    [Description("Autokorekta negatywna")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.SelfImprovement)]
    AutoCorrectNegative = 29,
    [MasterName("Jest samopoprawą pozytywną do")]
    [SlaveName("Ma samopoprawę pozytywną")]
    [ElementName("JestSamopoprawaPozytywnaDo")]
    [PluralGenitive("Samopopraw pozytywnych")]
    [Description("Samopoprawa pozytywna")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.SelfImprovement)]
    SelfImprovementPositive = 30,
    [MasterName("Jest samopoprawą negatywną do")]
    [SlaveName("Ma samopoprawę negatywna")]
    [ElementName("JestSamopoprawaNegatywnaDo")]
    [PluralGenitive("Samopopraw negatywnych")]
    [Description("Samopoprawa negatywna")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.SelfImprovement)]
    SelfImprovementNegative = 31,
  /// <summary>
  /// Relacja stosowana dla aktów wprowadzających przepisy innego aktu.
  /// Opisuje jakie przepisy stosować w okresie przejściowym.
  /// </summary>
    [MasterName("Wprowadza")]
    [SlaveName("Wprowadzany przez")]
    [ElementName("Wprowadza")]
    [PluralGenitive("Wprowadzane")]
    [Description("Wprowadza")]
    Introduce = 32,
    [MasterName("Jest skróconym tekstem porównawczym dla")]
    [SlaveName("Ma skrócony tekst porównawczy")]
    [PluralGenitive("Skróconych tekstów porównawczych")]
    [Description("Skrócony tekst porównawczy")]
    [RelationKind(LegalActRelationKind.Basic)]
    ShortenedComparasion = 33,
  }

TextAlignment - Wyrównanie tekstu.
  /// <summary>
  /// Wyrównanie tekstu.
  /// <list type="bullet">
  /// <item>do lewej</item>
  /// <item>wyjustowany</item>
  /// <item>wyśrodkowany</item>
  /// <item>do prawej</item>
  /// </list>
  /// </summary>
  public enum TextAlignment {
    /// <summary>
    /// Domyślnie z ustawień dokumentu.
    /// </summary>
    [Description("domyślnie")]
    Default = 0,
    /// <summary>
    /// Do lewej.
    /// </summary>
    [Description("do lewej")]
    Left = 1,
    /// <summary>
    /// Wyśrodkowane.
    /// </summary>    
    [Description("wyśrodkowany")]
    Center = 2,
    /// <summary>
    /// Do prawej.
    /// </summary>
    [Description("do prawej")]
    Right = 3,
    /// <summary>
    /// Wyjustowane.
    /// </summary>
    [Description("wyjustowany")]
    Justify = 4,
    /// <summary>
    /// Nieustawione.
    /// </summary>
    [Description("")]
    None = -1
  }

LegalActHeaderType - Typy formatowania danych nagłówkowych
  /// <summary>
  /// Rodzaj nagłówka aktu.
  /// <list type="bullet">
  /// <item>Standardowy</item>
  /// <item>Jak dla Decyzji</item>
  /// <item>Jak dla Wyroków</item>
  /// <item>Jak dla Ustaw Sejmu RP</item>
  /// </list>
  /// </summary>
  public enum LegalActHeaderType {
    /// <summary>
    /// Standardowy nagłówek.
    /// </summary>
    [Description("Standardowy")]
    Standard,
    /// <summary>
    /// Nagłówek jak dla decyzji.
    /// </summary>
    [Description("Jak dla Decyzji")]
    AsDecision,
    /// <summary>
    /// Nagłówek jak dla wyroku.
    /// </summary>
    [Description("Jak dla Wyroków")]
    AsJudgment,
    /// <summary>
    /// Nagłówek jak dla ustawy.
    /// </summary>
    [Description("Jak dla Ustaw Sejmu RP")]
    AsLaw
  }

LegaActNumberPosition - Ustawienia pozycji numeru aktu prawnego
  /// <summary>
  /// Ustawienia pozycji numeru aktu prawnego.
  /// </summary>
  public enum LegaActNumberPosition {
    /// <summary>
    /// Pomiędzy typem aktu a datą aktu.
    /// </summary>
    [Description("Pomiędzy typem aktu a datą aktu")]
    Default=0,
    /// <summary>
    /// Nad metryką po lewej stronie.
    /// </summary>
    [Description("Nad metryką po lewej stronie")]
    Topleft=1,
    /// <summary>
    /// Pomiędzy datą aktu a tytułem aktu.
    /// </summary>
    [Description("Pomiędzy datą aktu a tytułem aktu")]
    Bottom=2
  }

LineSpacingValue - Ustawienia interlinii
  /// <summary>
  /// Ustawienia interlinii.
  /// </summary>
  public enum LineSpacingValue {
    /// <summary>
    /// Pojedyńcze
    /// </summary>
    [Description("Pojedyńcze")]
    [Category("1")]
    Single=0,
    /// <summary>
    /// 1,5 wiersza
    /// </summary>
    [Description("1,5 wiersza")]
    [Category("1.5")]
    OneAndHalf=1,
    /// <summary>
    /// Podwójne
    /// </summary>
    [Description("Podwójne")]
    [Category("2")]
    Double=2,
    /// <summary>
    /// Potrójne
    /// </summary>
    [Description("Potrójne")]
    [Category("3")]
    Triple=3
  }